İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 22-26 CEVABI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 22-26 CEVABI 

Bu yazımızda 2021-2022 10.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Gizem Yayınları 3.Ünite  Sayfa 22-26 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları 2021-2022

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 10.sınıf Çalışma Kitabı Gizem Yayınları 3.Ünite Sayfa 22-23-24-25-26 Cevapları

 

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

A. Read the following sentences from a Nasreddin Hodja story. They’re jumbled up. Have you ever read or heard of this story?

A. Aşağıdaki cümleleri bir Nasreddin Hoca hikayesinden okuyunuz. Karışmış durumdalar. Bu hikayeyi hiç okudunuz mu veya duydunuz mu?

B. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.8).

B. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.8).

C. Work in pairs. Take turns to tell the Nasreddin Hodja story in activity A. Start as follows.

C. Çiftler halinde çalışın. A etkinliğinde sırayla Nasreddin Hoca hikayesini anlatın. Aşağıdaki gibi başlayın.

D. Work in pairs. First think about the events in the story and write a conversation. Then choose a character, the Hodja or his wife, and memorize your lines. Finally, act out your conversation for your classmates.

D. Çiftler halinde çalışın. Önce hikayedeki olayları düşünün ve bir konuşma yazın. Sonra bir karakter seçin, Hoca veya eşi ve replerinizi ezberleyin. Son olarak, sınıf arkadaşlarınız için konuşmanızı canlandırın.

E. Work in groups of 4. Read the instructions below and prepare a short play. One day, the Hodja bought some meat …

E. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve kısa bir oyun hazırlayın. Hoca bir gün et almış…

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

F. Read the following text. Whose life story is it? Complete the title with the person’s name.

F. Aşağıdaki metni okuyun. Kimin hayat hikayesi? Başlığı kişinin adıyla tamamlayın.

G. Read the text and answer the following questions.

G. Metni okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Where was Seyit Ali born?

2. What was his duty in Çanakkale?

3. Why did the allied naval forces start an attack on 18th March, 1915?

4. What was the problem in Fort Rumeli Mecidiye during the enemy attack?

5. How much did each cannonball weigh?

6. What lesson did the enemy learn on 18th March, 1915?

1. Seyit Ali nerede doğdu?

2. Çanakkale’deki görevi neydi?

3. Müttefik deniz kuvvetleri neden 18 Mart 1915’te taarruza geçti?

4. Düşman saldırısı sırasında Rumeli Mecidiye Kalesi’ndeki sorun neydi?

5. Her bir top mermisi ne kadar ağırdı?

6. 18 Mart 1915’te düşman hangi dersi aldı?

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

H. Read the text again. Choose the correct events from the list below and fill in the timeline as in the example.

H. Metni tekrar okuyun. Aşağıdaki listeden doğru olayları seçin ve örnekteki gibi zaman çizelgesini doldurun.

Seyit Ali got the surname Çabuk.
The First World War started.
Seyit Ali died.
Seyit Ali joined the Ottoman army.
Seyit Ali returned to his village.
Seyit Ali was born.
Seyit Ali changed the course of the war with his heroic act.
Seyit Ali fought in the Balkan War.

Seyit Ali, Çabuk soyadını aldı.
Birinci Dünya Savaşı başladı.
Seyit Ali öldü.
Seyit Ali Osmanlı ordusuna katıldı.
Seyit Ali köyüne döndü.
Seyit Ali doğdu.
Seyit Ali kahramanca davranışıyla savaşın seyrini değiştirmiştir.
Seyit Ali Balkan Savaşı’nda savaştı.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

I. Find these words in the text in activity F. Then read the definitions (1-4) and fill in the gaps with the correct words.

I. F etkinliğindeki metinde bu kelimeleri bulun. Ardından tanımları (1-4) okuyun ve boşlukları doldurun doğru kelimelerle.

J. Look at the list above again. Use the correct words to complete the following sentences.

J. Yukarıdaki listeye tekrar bakın. Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için doğru kelimeleri kullanın.

K. Read the text in activity F again. Write what or who the following words refer to.

K. F etkinliğindeki metni tekrar okuyun. Aşağıdaki kelimelerin neyi veya kime atıfta bulunduğunu yazın.

L. Work in pairs. Look at activity F again. Make notes about the important details of Seyit Ali’s heroic act. Then use them and tell the story to each other in turn.

L. Çiftler halinde çalışın. F aktivitesine tekrar bakın. Seyit Ali’nin önemli detayları hakkında notlar alın. kahramanca hareket. Sonra bunları kullanın ve hikayeyi sırayla birbirinize anlatın.

M. Work in pairs. Student A, look at the card below. Student B, look at the card on the next page. Ask each other questions for the missing information and fill in the gaps.

M. Çiftler halinde çalışın. Öğrenci A, aşağıdaki karta bakın. Öğrenci B, bir sonraki karta bakın sayfa. Eksik bilgiler için birbirinize sorular sorun ve boşlukları doldurun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

n. Work in groups of 4. Write a story together. Use sequence words. Describe the characters and places as well. Finally, present it to the class.

n. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Birlikte bir hikaye yazın. Sıralı sözcükler kullanın. Karakterleri tanımlayın
ve yerler de. Son olarak, sınıfa sunun.

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.