İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 9-22 CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 9-20 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Gizem Yayınları 1.Ünite Sayfa 9-22 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf GİZEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite School Life  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 1.Ünite  School Life Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları

 

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı 

A. Look at the picture. Discuss the questions with your partner.

A. Resme bak. Soruları partnerinizle tartışın.

B. Work in groups of 4 and fill in the following lists.

B. 4’lü gruplar halinde çalışın ve aşağıdaki listeleri doldurun.

While Tou View

A. Read the questionnaire on the next page and then watch the video. Jane is asking Steve some questions. Tick (√) Jane’s questions. (Video 1.1)

A. Sonraki sayfada bulunan anketi okuyun ve ardından videoyu izleyin. Jane, Steve’e bazı sorular soruyor. Jane’in sorularını işaretleyin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı 

B. Read the statements below. Then watch the video again and circle T for true or F for false for each statement.

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından videoyu tekrar izleyin ve her ifade için doğru (T) veya yanlış (F)’yi daire içine alın.

After You View

A. Read the questionnaire above again and write your answers next to the questions.

A.Yukarıdaki anketi tekrar okuyun ve cevaplarınızı soruların yanına yazın. 

B. Work in groups of 4. Share your answers with the group members. Start as follows.

B. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Cevaplarınızı grup üyeleri ile paylaşın. Aşağıdaki gibi başlayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı 

A. Read the questions in the table below. First, write your own answers as in the example. Then ask the questions to your partner and write his/her answers in the last column.

A. Aşağıdaki tablodaki soruları okuyun. Öncelikle örnekteki gibi kendi cevaplarınızı yazın. Sonra soruları partnerinize sorun ve cevaplarını son sütuna yazın.

B. Report your partner’s answers to the class.

My partner, Erdeniz has a study plan…

B. Partnerinizin cevaplarını sınıfa bildirin. Dinlemeden önce
Ortağım Erdeniz’in bir çalışma planı var…

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 

B. Listen to David and Mrs. Williams again. Complete the following paragraph.

B. David ve Bayan Williams’ı tekrar dinleyin. Aşağıdaki paragrafı tamamlayın.

C. Listen again and check your answers.

C. Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

After You Listen

Discuss the questions with your partner.

Soruları partnerinizle tartışın.

A. Read the sentences from the conversation between David and Mrs. Williams. Choose the closest meaning.

A. David ve Bayan Williams arasındaki sohbetten cümleleri okuyun. En yakın anlamı seçin.

B. Listen to the conversation again and check your answers. (Audio 1.3)

B. Sohbeti tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı 

A. Read the information below.

A. Aşağıdaki bilgileri okuyun.

B. Read the instructions below and do the project.

B. Aşağıdaki talimatları okuyun ve projeyi yapın.

A. Read the paragraph below and learn what a video blog entry is.

A. Aşağıdaki paragrafı okuyun ve video blog girişinin ne olduğunu öğrenin.

B. Work in pairs. Read the instructions below and prepare your video blog entry.

B. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve video blog girişinizi hazırlayın.

 

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Before You Read

A. Read the questions below. Check the words in bold. Use a dictionary if you need to.

A. Aşağıdaki soruları okuyun. Kalın yazılmış kelimeleri kontrol eidn Gerekirse sözlük kullanın.

B. Read the words in bold again and complete the table with them.

B. Kelimeleri tekrar okuyun ve tabloyu onlarla tamamlayın.

C. Read the questions in activity A again and answer them.

C. A aktivitesinde bulunan soruları tekrar okuyun ve cevaplayın.

While You Read

A. Read the paragraph and choose the correct answer.

A. Paragrafı okuyun ve doğru cevabı seçin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı 

B. Read the paragraph again and complete the diagrams.

B. Paragrafı tekrar okuyun ve diyagramları tamamlayın.

C. Read the following text and choose the best title for it.

C. Aşağıdaki metni okuyun ve bunun için en iyi başlığı seçin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı 

D. Read the text again and complete the diagram as in the example.

D. Metni tekrar okuyun ve şemayı örnekteki gibi tamamlayın.

After You Read

A. Think about your daily routine and make notes below. Then work in groups of 4. Use your notes and present your daily routine to your group members.

A. Günlük rutininizi düşünün ve aşağıya not alın. Ardından 4’lü gruplar halinde çalışın. Notlarınızı kullanın ve günlük rutininizi grup üyelerinize sunun.

B. Read the optional subjects in the list. Which one(s) would you like to choose? Why?

B. Listedeki isteğe bağlı konuları okuyun. Hangilerini seçmek istersiniz? Neden?.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 

1. Some people say, “Discipline is necessary at schools.” What do you think?

1. Bazıları, “Okullarda disiplin gerekli” diyor. Ne düşünüyorsun?

I think uniform should be worn at school. Because uniforms eliminate discrimination among students. Poor students don’t feel sorry for their clothes. Wearing clothes brings financial burden to families.

Bence okulda üniforma giyilmelidir. Çünkü üniforma öğrenciler arasındaki ayrımcılığı yok eder. Fakir öğrenciler kıyafetinden dolayı üzüntü duymaz. Elbise giymek ailelere maddi yük getirir.

I think discipline is necessary at school. Because discipline protects student rights. Discipline ensures peace and order in the school. Discipline provides preparation for community rules in civil life. Discipline improves the quality of education.

Bence okulda disiplin gereklidir. Çünkü disiplin öğrenci haklarını korur. Disiplin, okuldaki huzur ve düzeni sağlar. Disiplin sivil hayatta toplum kurallarına hazırlık sağlar. Disiplin, eğitim kalitesini yükseltir.

2. Some people say, “It’s right to study English as a compulsory subject.” What do you think?

2. Bazıları, “İngilizceyi zorunlu ders olarak öğrenmek doğru” diyor. Ne düşünüyorsun?

I think English should be a compulsory course. Because English is a common language all over the world. Science and technology can be followed in English. Many people speak English when we go to a foreign place.

Bence İngilizce zorunlu ders olmalıdır. Çünkü İngilizce bütün dünyada yaygın bir dildir. Bilim ve teknoloji İngilizce ile takip edilebilir. Yabancı bir ere gittiğimizde bir çok kişi İngilizce bilmektedir.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

Write a paragraph with the help of the guiding questions below.

Aşağıdaki yol gösterici sorular yardımıyla bir paragraf yazınız.

Nerelisin?
Nerede yaşıyorsun?
Kaç kız kardeşin veya erkek kardeşin var?
Ailen ne iş yapıyor?
Hangi okula gidiyorsun?
Hangi okul konularını seviyorsunuz?
En iyi arkadaşın kim?
Siz ve en iyi arkadaşınız genellikle okuldan sonra birlikte neler yaparsınız?
Boş zamanlarında hangi sporları oynuyorsun?
Boş zamanlarınızda ne tür filmler izliyorsunuz?
Boş zamanlarında genellikle başka neler yaparsın?

I’m from Yozgat. I live in Yozgat. I have two brother and one sisters. My father is a engineer. I go to the Cumhuriyet Lisesi. I like art, P.E and maths. My best friend is Murat. We go to cinema, play football. I play footboll in free time. I watch science fiction movie in my free time. Also in my free time, I read book, watch TV.

Ben İstanbulluyum. İstanbul’da yaşıyorum. İki erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var. Babam mühendis. Cumhuriyet Lisesi’ne gidiyorum. Sanatı, P.E’yi ve matematiği severim. En iyi arkadaşım Murat. Sinemaya gider, futbol oynarız. Boş zamanlarında futbol oynarım. Bilim kurgu filmini boş zamanlarımda izliyorum. Ayrıca boş zamanlarımda kitap okurum, televizyon izlerim.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

A. Look at the picture. What do you think the teacher and his students are talking about?

A. Resme bak. Öğretmen ve öğrencilerinin ne hakkında konuştuğunu düşünüyorsunuz?

B. Read the conversation and check your answer. Then read again and fill in the gaps with the correct proverbs.

B. Sohbeti okuyun ve cevabınızı kontrol edin. Sonra tekrar okuyun ve boşlukları doğru atasözleri ile doldurun.

 

10.SINIF MEB ve GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 9-22 CEVAPLARI

  1. Çok fazla reklam var kapat kapat bitmiyor bazıları kapatılmıyor cevaplara bakmadan çıktım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.