İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVABI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 90-101 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Gizem Yayınları 7.Ünite Sayfa 90-101 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf GİZEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 7.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce  ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 7.Ünite  Sayfa 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

1. Have you ever read about Ertuğrul Gazi?

1. Ertuğrul Gazi’yi hiç okudunuz mu?

2. Who was he?

2. O kimdi?

3. Are you interested in history?

3. Tarihle ilgileniyor musunuz?

4. Do you know any festivals with historical importance? If yes, where do people celebrate them?

4. Tarihsel öneme sahip festivaller biliyor musunuz?
Evetse, insanlar onları nerede kutluyor?

A. Watch the video. Underline the correct alternative. (Video 7.1).

A. Videoyu izleyin. Doğru alternatifin altını çizin. (Video 7.1)

B. Watch the video. Number the main events in the festival. (Video 7.2)

B. Videoyu izleyin. Festivaldeki ana etkinlikleri numaralandırın. (Video 7.2).

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı 

A. Work in pairs. Look at activity B in While You View again. Take turns to talk about the events in the festival. Use the following sequence words.

A. İkili çalışın. Sen Görüntülerken tekrar B etkinliğine bakın. Sırayla olaylar hakkında konuşmak festivalde. Aşağıdaki sıra kelimelerini kullanın.

B. Work in groups of 4. Discuss the following questions.

B. 4’lü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki soruları tartışın.

A. Read the following extracts from the first video. Pay attention to the idioms in italics. Choose the correct meaning for each idiom.

A. İlk videodan aşağıdaki alıntıları okuyun. İtalik yazılan deyimlere dikkat edin. Seç her deyim için doğru anlam.

B. Can you give examples of idioms with similar meanings in your own language?

B. Kendi dilinizde benzer anlamlara sahip deyim örnekleri verebilir misiniz?

C. Make example sentences using the idioms.

C. Deyimleri kullanarak örnek cümleler kurun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı 

A. Listen to the following words from the videos. They’re some of the commonly problematic words for Turkish learners of English. Practise saying them. (Audio 7.1)

A. Videolardan aşağıdaki kelimeleri dinleyin. Genellikle sorunlu olanlardan bazıları Türkçe öğrenenler için İngilizce kelimeler. Onlara söyleyerek pratik yap. (Ses 7.1)

B. Listen to the following sentences. Pay attention to the words in bold. Then practise saying the sentences. (Audio 7.2)

B. Aşağıdaki cümleleri dinleyin. Kalın yazılmış kelimelere dikkat edin. Sonra pratik yapın cümleler. (Ses 7.2)

A. Imagine you are a guest at the same TV program. What festival would you like to talk about? Why?

A. Aynı TV programına konuk olduğunuzu hayal edin. Hangi festival hakkında konuşmak istersiniz? Neden?

B. Work in pairs. Look at the following festivals of Turkey. Take turns to say when each one is celebrated. Make sentences as in the example.

B. İkili çalışın. Aşağıdaki Türkiye festivallerine bakın. Sırayla her birinin ne zaman olduğunu söyle ünlü. Örnekteki gibi cümleler kurun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı 

A. Work in pairs. First, circle your answers. Then ask the questions to your partner and circle his/her answers.

A. İkili çalışın. Önce cevaplarınızı daire içine alın. Soruları eşinize ve çevrenize sorduğunuzda onun cevapları.

B. Use the following verbs to label the pictures.

B. Resimleri etiketlemek için aşağıdaki fiilleri kullanın.

A. Listen to the conversation and choose the correct answer. (Audio 7.3)

A. Sohbeti dinleyin ve doğru cevabı seçin. (Ses 7.3).

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 

B. Listen to the conversation again and order the steps of the process.

B. Konuşmayı tekrar dinleyin ve sürecin adımlarını sıralayın.

C. Listen to the conversation and tick the correct picture. (Audio 7.4)

C. Sohbeti dinleyin ve doğru resmi işaretleyin. (Ses 7.4)

D. Listen to the conversation again and fill in the blanks.

D. Sohbeti tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

E. Listen to the conversation and put the following instructions in the correct order. (Audio 7.5)

E. Konuşmayı dinleyin ve aşağıdaki talimatları doğru sıraya koyun. (Ses 7.5)

1. Do you think the special dish of Söğüt Festival is delicious?
2. Do you think it’s easy to cook the dish?
3. Do you think Amanda’s tomato soup is delicious?
4. Would you like to try the recipe of the soup?

1. Söğüt Festivali’nin özel yemeğinin lezzetli olduğunu düşünüyor musunuz?

2. Yemeği pişirmenin kolay olduğunu düşünüyor musunuz?

3. Amanda’nın domates çorbasının lezzetli olduğunu düşünüyor musunuz?

4. Çorbanın tarifini denemek ister misiniz?

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı 

Prepare your video blog entry.
 Choose one of our traditional dishes and get the recipe from your mother.
 Present the recipe and record yourself. A family member or a friend can help you with this.
 Mention the ingredients.
 Include the steps of the process and follow the instructions. Display the cooking process.
 Upload your video blog entry by the end of this weekend and share it on your blog.
 Your partner will evaluate you after he/she watches your video.

Video blog girişinizi hazırlayın.

 Geleneksel yemeklerimizden birini seçin ve tarifi annenizden alın.

 Tarifi sunun ve kendiniz kaydedin. Bir aile üyesi veya bir arkadaş bu konuda size yardımcı olabilir.

 İçindekilerden bahsedin.

 Sürecin adımlarını dahil edin ve talimatları izleyin. Pişirme sürecini görüntüleyin.

 Video blog girişinizi bu hafta sonuna kadar yükleyin ve blogunuzda paylaşın.

 Partneriniz videonuzu izledikten sonra sizi değerlendirecektir.

Look at the pictures of some international festivals. Label them using the words in the list.

Bazı uluslararası festivallerin resimlerine bakın. Listedeki kelimeleri kullanarak onları etiketleyin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı 

A. Read the following text and complete the sentences below.

A. Aşağıdaki metni okuyun ve aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

The text is about two festivals.

Metin iki festival hakkındadır.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

B. Read the text again. Tick (√) the correct column for the sentences (1-10).

B. Metni tekrar okuyun. Cümleler (1-10) için doğru sütunu işaretleyin (√).

C. Read the text again and complete the table.

C. Metni tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın.

D. Read the text again and find the following words. Then match them with the definitions (1-4).

D. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki kelimeleri bulun. Sonra bunları tanımlarla (1-4) eşleştirin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 

E. Read the text below and complete the sentence.

E. Aşağıdaki metni okuyun ve cümleyi tamamlayın.

The text is mainly about

Metin esas olarak.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 

F. Read the text again and complete the table.

F.Metni tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın

A. Work in pairs. Look at activity A in While You Read. Take turns to talk about Eids.How is Ramadan Feast celebrated? How is Sacrifice Feast celebrated?

A. İkili çalışın. Okurken A etkinliğine bakın. Sırayla bayramlardan bahsedin, Ramazan Bayramı nasıl kutlanır? Kurban Bayramı nasıl kutlanır?

B. Work in groups of 4. Look at activity E in While You Read. Choose a festival and talk about it in turn. How is each festival celebrated?

B. 4’lü gruplar halinde çalışın. Okurken E etkinliğine bakın. Bir festival seçin ve sırayla bunun hakkında konuşun. Her festival nasıl kutlanıyor?

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 

Write a paragraph about your favorite festival. Activity E in While You Read is a model for you.

En sevdiğiniz festival hakkında bir paragraf yazın. Sen Okurken E etkinliği,
sen.

A. Read the following dialogues. Pay attention to the proverbs in bold. Can you guess what they mean?

A. Aşağıdaki diyalogları okuyun. Kalın yazılmış atasözlerine dikkat edin. Ne olduğunu tahmin edebilir misin demek istediler?

B.Use the proverbs above to complete the following sentences.

Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için yukarıdaki atasözlerini kullanın.

C. Work in pairs. Brainstorm the Turkish proverbs with similar meanings and write them down.

C. İkili çalışın. Benzer anlamlara sahip Türk atasözleri üzerinde beyin fırtınası yapın ve bunları yazın.

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.