İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVABI

10.SINIF GİZEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 103-116 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Gizem Yayınları 8.Ünite Sayfa 103-116 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf GİZEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 8.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce  ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 8.Ünite  Sayfa 103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

A. Read the online activities below. Tick the correct column.

A. Aşağıdaki çevrimiçi etkinlikleri okuyun. Doğru sütunu işaretleyin.

B. Discuss the questions with your partner.

B. Soruları partnerinizle tartışın.

While You Listen

A. Listen to the podcast. Which speakers express a positive attitude to the use of social media? Tick them.

A. Podcast’i dinleyin. Hangi konuşmacılar sosyal medya kullanımına olumlu yaklaşıyor? Onları işaretleyin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

B. Listen to the podcast again and match the speakers (1-5) with the opinions (a-e).

B. Podcast’i tekrar dinleyin ve konuşmacıları (1-5) fikirlerle (a-e) eşleştirin.

C. Read the phrases below. Listen again and underline the phrases that the speakers use..

C. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Tekrar dinleyin ve konuşmacıların kullandığı cümlelerin altını çizin.

D. Listen to the second podcast. Match the speakers with the technological devices in the pictures.

D. İkinci podcast’i dinleyin. Hoparlörleri resimlerdeki teknolojik cihazlarla eşleştirin.

E. Listen again and circle T for true or F for false for each statement.

E. Tekrar dinleyin ve her ifade için doğru için T’yi veya yanlış için F’yi daire içine alın..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı 

Read the sentences from the first podcast. Choose the correct answer.

İlk podcast’teki cümleleri okuyun. Doğru cevabı seç.

A. Listen to the sentence from the first podcast. Pay attention to the pronunciation of the words in bold. Then practise saying the sentence.

A. İlk podcast’ten cümleyi dinleyin. Kalın yazılmış kelimelerin telaffuzuna dikkat edin. Sonra cümleyi söyleme alıştırması yapın.

B. The following words are from the podcasts. Listen and repeat.

B. Aşağıdaki kelimeler podcast’lerden alınmıştır. Dinle ve tekrar et.

C. Listen to the following sentences. Pay attention to the difference in the /v/ and /w/ sounds.

C. Aşağıdaki cümleleri dinleyin. / V / ve / w / seslerindeki farka dikkat edin..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı 

E. Listen carefully. Circle the words you hear. (Audio 8.6)

E. Dikkatlice dinleyin. Duyduğunuz kelimeleri daire içine alın. (Ses 8.6)

Go to page 150 for Language Structures.

Dil Yapıları için sayfa 150’ye gidin..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı 

Discuss the questions in pairs.

Soruları ikili olarak tartışın.

While You Listen

A. Listen to the TV program and choose the correct picture. (Audio 8.7)

A. TV programını dinleyin ve doğru resmi seçin. (Ses 8.7)

B. Listen again and correct the mistakes in the paragraph.

B. Tekrar dinleyin ve paragraftaki hataları düzeltin.

C. Look at the words in bold in the paragraph above. Match them with their meanings below.

C. Yukarıdaki paragraftaki kalın harflerle yazılmış kelimelere bakın. Bunları aşağıdaki anlamları ile eşleştirin..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı 

D. Use the words in activity C and complete the sentences.

D. C aktivitesindeki kelimeleri kullanın ve cümleleri tamamlayın.

Answer these questions.

Bu soruları cevapla.

SPEAKING – 2

A. Work in pairs. Look at activity B in While You Listen again. Make comments on the smartwatch by answering the questions.

A. İkili çalışın. Tekrar Dinlerken B etkinliğine bakın. Soruları cevaplayarak akıllı saat hakkında yorum yapın.

B. Work in groups of 4. Brainstorm the latest innovations and make a list.

B. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. En son yenilikler hakkında beyin fırtınası yapın ve bir liste yapın.

C. Look at activity B. Make comments on the innovations in your list. Say what you think about them. Use some of the words below.

C. Faaliyet B.’ye bakın. Listenizdeki yenilikler hakkında yorum yapın. Onlar hakkında ne düşündüğünüzü söyleyin. Aşağıdaki kelimelerden bazılarını kullanın..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı 

Work in groups of 4. Read the instructions below and do your project.

4’lü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yapın.

You’re going to read a text about the evolution of technology. What technological devices do you think the text mentions? Make a list with your partner.

Teknolojinin evrimi hakkında bir metin okuyacaksınız. Metinde hangi teknolojik cihazlardan bahsedildiğini düşünüyorsunuz? Partnerinizle bir liste yapın..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı 

While You Read

A. Read the text and check the words in your list. Were any of your guesses correct?

A. Metni okuyun ve listenizdeki kelimeleri kontrol edin. Tahminlerinizden herhangi biri doğru muydu?

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı 

B. Read the text again and complete the sentences as in the example.

B. Metni tekrar okuyun ve cümleleri örnekteki gibi tamamlayın.

C. Work in groups of 4 and write a title for the text.

C. 4’lü gruplar halinde çalışın ve metin için bir başlık yazın.

D. Share your title with the class and listen to the other groups’ titles. Then vote for the best title.

D. Başlığınızı sınıfla paylaşın ve diğer grupların başlıklarını dinleyin. O zaman en iyi unvana oy verin.

E. Read the following paragraph. Choose the correct answer.

E. Aşağıdaki paragrafı okuyun. Doğru cevabı seç..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı 

F. Read the paragraph again and complete the sentence.

F. Paragrafı tekrar okuyun ve cümleyi tamamlayın.

G. Read the paragraph again and complete the table.

G. Paragrafı tekrar okuyun ve tabloyu tamamlayın..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı 

WRITING

A. Read the following text. Choose the correct title for it.

A. Aşağıdaki metni okuyun. Bunun için doğru başlığı seçin.

B. Do research into netiquette on the Net. Then write a paragraph about the importance of netiquette. Use some signal words like because, as, since, so, therefore.

B. İnternetteki ağ etiğine ilişkin araştırma yapın. Ardından, ağetiğin önemi hakkında bir paragraf yazın. Çünkü, çünkü, o zamandan beri, bu yüzden, gibi bazı işaret sözcükleri kullanın..

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 

C. Read the following paragraph and write a good title for it.

C. Aşağıdaki paragrafı okuyun ve ona güzel bir başlık yazın.

D. Work in groups of 4. Write a story collaboratively and then turn it into a digital story. Present it to the class next week. After that, upload it to your blog.

D. 4’lü gruplar halinde çalışın. İşbirliği içinde bir hikaye yazın ve ardından bunu dijital bir hikayeye dönüştürün. Önümüzdeki hafta sınıfa sunun. Bundan sonra blogunuza yükleyin..

 

 

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.