MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 85-119 CEVABI

11.SINIF BİR YAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 85-119 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Bir Yay Yayıncılık 2.Ünite Sayfa 85-119 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 352 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

BİR YAY Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı Bir Yay Yayınları 2.Ünite  Sayfa 85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

1.Yukarıdaki analitik düzlemde verilen A, B, C, D, E ve F noktalarının apsisleri toplamı, ordinatları toplamından kaç fazladır?

2.Şekilde birim karelere bölünmüş zemin üzerine
noktalar yerleştirilmiştir. Yukarıda seçilmiş bir orijin noktasına göre E noktasının koordinatları (2, –3) ise A, B, C ve D noktalarının koordinatları ne olur?

3.Yukarıdaki analitik düzlemde verilen ABC üçgeninin
alanı kaç br2 dir?

4. K(7 – m, 9 – 3m) noktası analitik düzlemin IV. bölgesindedir. Buna göre m yerine yazılabilecek tam sayıların toplamı kaçtır?

5. y + 1 = x3 doğrusunun grafi ğini çiziniz.

6. A(a, b) noktası analitik düzlemin II. bölgesinde ise B(2a – b, b – a) noktası hangi bölgededir?

7. P 2a, 2b b l noktası x + 4y – 6 = 0 doğrusunun üzerinde ise a ile b arasındaki bağıntıyı bulunuz.

8. P(8 – a, 2a + 4) noktası analitik düzlemin I. bölgesinde ise a nın alabileceği tamsayı değerlerinin çarpımı kaçtır?

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

1. A(m, –2) ve B(–1, 3) noktaları arasındaki uzaklığın 5 br olması için m kaç olmalıdır?

2. E(– 2, 5) ve F(4, m) noktaları arasındaki uzaklık 10 br olduğuna göre m sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

3. A(m, 4) noktası; B(3, 2) ve C(– 1, 3) noktalarına eşit uzaklıkta olduğuna göre m kaçtır?

4. Koordinatları (90, 92) ve (101, 108) olarak verilen iki yer arası mesafe kaç birimdir?

5. y ekseni üzerinde bulunan bir noktanın A(5, 3) ve B(1, –5) noktalarına olan uzaklıkları eşit olduğuna göre bu noktanın ordinatı kaç olabilir?

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı 

Pekiştirelim

1. A(4, 1) ve B(2, 3) noktalarının orta noktasının
koordinatlarını bulunuz.

2. C(3, 4) ve D(x, – 2) noktalarının orta noktası E(6, y) olduğuna göre x + y kaçtır?

3. Köşeleri A(1, – 2), B(4, 3) ve C(– 2, 5) olan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

4. A(3 , 5) , B(4 , 7) , C(x , y) ve D(– 1, 4) noktaları ABCD paralelkenarının köşeleri ise x + y kaçtır?

5. Uç noktalarının koordinatları A(3a – 1, 4) ve B(7, 2b + 8) olan [AB] nın orta noktası, C(6 , 6) dır. Buna göre a – b kaçtır?

6. Aşağıdaki şekilde AC = 4. BC olduğuna göre C(x, y) noktasının koordinatlarını bulunuz.

7. A, B ve C noktaları doğrusaldır. A(2, – 5), B(8, 37) ve AB = 3 . AC olduğuna göre C noktasının koordinatları neler olabilir?

8. Şekilde A(5, 4), C(– 3, –24) ve D(1, 9) noktaları veriliyor.
AC = 4 . BA BD = 2 . ED olduğuna göre E noktasının
koordinatları toplamı kaçtır?

9. Aşağıdaki ABC üçgeninde verilenlere göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

10. Aşağıdaki şekilde OABC paralelkenardır. B noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

11.A(3, 0), B(0, 4), C ve D(m, n) noktaları; ABCD dikdörtgeninin köşe koordinatlarıdır. |AD| = 10 br olduğuna göre m + n nin değeri kaçtır?

12. Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin ağırlık merkezi G dir. Verilenlere göre bu üçgenin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı 

Pekiştirelim

1. ax + 3y = 5 ve 4x + by = 7 denklemi ile verilen doğruların kesişim noktası A(1, 1) olduğuna göre a.b değerini bulunuz.

2. 2x + 3y = 6
x – y =8

x + y = k denklemleri ile verilen doğrularının bir noktada kesişmesi için k kaç olmalıdır?

3. x = 4 ve y = – 3 denklemi ile verilen doğruların kesişim noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç br dir?

4. 2y – (a + 2)x + 3a – 6 = 0 denklemi ile verilen doğru orijinden geçtiğine göre a kaçtır?

5. A(– 3, 4), B(2, 6) ve C(k, 8) noktaları doğrusal olduğuna göre k kaçtır?

6. (2 – a)x – (2 . a + 1)y – 5 = 0 denklemine sahip
doğrunun eğimi 3 1 – olduğuna göre a nın değeri kaçtır?

7. ax – 3y + 12 = 0 ve 2x – 6y – c = 0 denklemlerinin aynı doğruyu göstermesi için a.c kaç olmalıdır?

8. A(3, 4), B(2, y) ve C(1, 2) noktalarını köşe kabul eden bir ABC üçgeni çizilemiyorsa y kaçtır?

9. A(1, – 3), B(x, y) ve C(2, 4) noktaları doğrusal olduğuna göre x ve y arasındaki ilişkiyi bulunuz.

10. Eğimi –2 ve geçtiği bir nokta A(– 2, 3) olan doğrunun denklemini bulunuz.

11. Eğim açısı 45° ve geçtiği bir nokta B(3, 3) olan doğrunun denklemini bulunuz.

12. A(3, 2) ve B(5, 1) noktalarından geçen doğrunun
üzerindeki bir nokta C(a, – 2) ise a kaçtır?

13. Orijinden ve A^1, – 3h noktasından geçen doğrunun eğim açısı kaç derecedir?

14. Orijinden geçip 30° eğim açısı yapan doğrunun denklemini bulunuz.

15. 2x – 3y + 4 = 0 denklemi ile verilen doğruya paralel olup A(–1 , 3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

16. 5x + 7y + 3 = 0 denklemi ile verilen doğru, ax + by + 9 = 0 denklemi ile verilen doğruyla çakışıktır. Buna göre a + b kaçtır?

17. x + 4y + 8 = 0 denklemi ile verilen doğru, ax – 8y – 3 = 0 denklemi ile verilen doğruya diktir. Buna göre a kaçtır?

18. 3x + 2y + 5 = 0 denklemi ile verilen doğruya dik olup A(2 , –1) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

19. y = x doğrusuna paralel olup A(2, –2) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

20. y = –x doğrusuna dik olup A(1 , –3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

21. Eğim açısı 30° olan bir doğruya dik olup A(2, –3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

22.Yukarıda verilenlere göre taralı bölgenin alanı kaç br2 dir?

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 

Pekiştirelim

1. A(1,4) noktasının d : x + y – 6 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

2. P(5, 6) noktasının d: 3x + y + k = 0 doğrusuna uzaklığı 10 br olduğuna göre k nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

3. A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?

4. 5x – 12y + 1 = 0 doğrusunun 5x – 12y + 53 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

5. İki kenarı 3x – 4y + 8 = 0 ve 3x – 4y + 8 = 0 doğruları üzerinde olan karenin çevresi kaç br dir?

6. 3x – 4y + 3 = 0 ve 8y – 6x – k = 0 doğruları arasındaki uzaklık 2 br olduğuna göre k, hangi değerleri alabilir?

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı 

Pekiştirelim

1. ABC üçgen ve D, E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. D(1,3), E(2,5), F(4,–2) Verilenlere göre C noktasının koordinatlarını bulunuz.

2. A, B ve C doğrusal 5. AB = AC A(2,–3) ve C(12,–18) Verilenlere göre B noktasının koordinatları toplamı kaç olur?

3. P(–1, 2) noktası 2x – y + a = 0 doğrusu üzerinde ise a kaçtır?

4.Yukarıdaki analitik düzlemde ABCD karedir. D(0, 3) ve A(2, 0) olduğuna göre B noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

5. Analitik düzlemde A(2, 5) ve B(–1, a) noktaları veriliyor. AB = 13 br ise a nın alabileceği değerleri bulunuz.

6. 2x + y 3 – 2 = 0 doğrusu ile koordinat eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç br2 dir?

7. Analitik düzlemde y = 12 doğrusu üzerindeki A(5, a) noktasının başlangıç noktasına (orijine) uzaklığı kaç br dir?

8. Uç noktaları (2, 3) ve (–4, 5) olan AB doğru parçasının orta noktası 2x + ky + 6 = 0 doğrusu üzerinde ise k kaçtır?

9. A ve B noktalarının orta noktası orijin ise aşağıdakilerden kaç tanesi doğru olabilir?

I. Her iki nokta, x ekseni üzerindedir.

II. Her iki nokta, y ekseni üzerindedir.

III. Biri I. bölgede, diğeri IV. bölgededir.

IV. Biri II. bölgede, diğeri IV. bölgededir.

V. Her iki nokta da III. bölgededir.

10. A(–2, 5)

B(5, 2)

C(9, 1)

D(a, b)

Verilenlere göre ABCD paralelkenarının [BD] köşegeninin uzunluğu kaç br dir?

11. 2x –y/ 2 + 1 = 0 doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisiyle x3 + 2y – 1 = 0 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinatının toplamı kaçtır?

12. C∈ [AB] olmak üzere A(2, –7) ve B(10, 13) noktaları veriliyor.
[AB] nı AC = 3. CD oranında bölen C  noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

13. A(2, 3), B(–4, 1) ve C(–2, 1) noktaları ABC üçgeninin köşeleridir. ABC üçgeninin [BC] kenarına ait kenarortay
uzunluğu kaç br dir?

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı 

Pekiştirelim

14. Analitik düzlemde x = 4 doğrusu üzerindeki A(a, 3) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç br dir?

15. A(a, b) ve B(c, d) noktaları veriliyor. A ve B noktaları 5x – 3y – 2 = 0 doğrusu üzerinde farklı iki nokta olduğuna göre oranı kaçtır

16. A(0, 7) ve B(5, 2) noktalarına eşit uzaklıkta olup x ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisi kaç tır?

17. x = 0, y = –1 ve x + y = a doğruları arasında kalan üçgenin alanı 8 br2 ise a hangi değeri alabilir?

18. A(2, 5) ve B(–3, 1) noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?

20.ABCD dikdörtgen, D ve C köşeleri sırasıyla y = x ve y = x/4
doğruları üzerindedir. A(ABCD) = 48 br2

Verilenlere göre DEC üçgeninin alanı kaç br2 dir.

21. A(a – 4, 3), B(–2, 1) ve C(–3, –1) noktaları veriliyor. C noktası AB doğrusunun üzerinde ise a kaçtır?

22. Aşağıdaki doğrulardan hangisi, 2x – 5y + 1 = 0 doğrusuna paraleldir?

23. 2x – y + 6 = 0 ve x + y – 4 = 0 doğrularının kesişim noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

24. y = 3x doğrusuna apsisi 3 olan noktasından çizilen dik doğru, x eksenini hangi noktada kesmektedir?

25. Denklemleri ay – 3x + 6 = 0 ve 4x + 3y + 7 = 0 olan paralel doğrular arasındaki uzaklık, kaç br dir?

26. 2x – 3y – 1 = 0 doğrusunun eğimi m1,

x + 2y + 5 = 0 doğrusunun eğimi m2 ve

4x – y + 1 = 0 doğrusunun eğimi m3 ise

m1, m2 ve m3 arasındaki sıralamayı bulunuz.

27. Eğimi 1/3 olan ve (–1, 3) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

28. ax – (a + 2)y + 5 = 0

8y – ax – 7 = 0

doğruları birbirine dik olduğuna göre a kaçtır?

29. x – 2y + 1 = 0 doğrusuna paralel olan ve A(–1, 2) noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı 

30.Yukarıda grafikleri verilen d1 ve d2 doğruları aynı koordinat düzleminde çizilirse kesişim noktasının ordinatı kaç olur?

31. 2x + 3y = 6, x – y = 8 ve x + y = k doğrularının bir noktada kesişmesi için k kaç olmalıdır?

32. A(3, –2) ve B(0, –1) noktalarından geçen doğruya dik olan bir doğrunun eğimi kaçtır?

33. 2x – y – 1 = 0 ve y – x – 2 = 0 doğrularının kesişim noktasından geçen ve eğimi 1/3 olan doğrunun denklemini bulunuz.

34. d1 : mx + y + 2 = 0

d2 : 12x + 3my – 1 = 0

d3 : (p – 1)x + y – 2 = 0

doğruları için m > 0, d1 // d2 ve d2 9 d3 olduğuna göre p kaçtır?

35. A(0, 6) ve A(AOB) & = 12 br2 dir. Şekildeki analitik
düzlemde d doğrusunun denklemini bulunuz.

36. A(1, 4) ve B(–3, 6) noktaları veriliyor. [AB] nın orta dikmesinin denklemini bulunuz.

37. Köşeleri; A(5,–1) , B(2, 3) ve C(4, 1) olan ABC üçgeninin [AC] kenarına ait yüksekliğin denklemini bulunuz.

38. A(2, 1) ve B(–1, m + 1) noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 135° olduğuna göre m kaçtır?

39.d1 ve d2 doğruları C noktasında kesişiyor. A(0, 8), B(12, 0)
Verilenlere göre A(OCB) kaç br2 dir?

40.Şekildeki d1 doğrusu, x eksenini (3, 0) ve y eksenini (0, 3) noktasında; d2 doğrusu, x eksenini (–2, 0) ve y eksenini ise (0, 2) noktasında kesmektedir. d1 ve d2 doğrularının A kesim noktasının koordinatlarnı
bulunuz.

41. A(2, –3) noktasının 3x + 4y – 7 = 0 denklemi ile verilen doğruya olan uzaklığını bulunuz.

42. y = x + 1 ve y = x + 3 denklemine sahip doğrular arasındaki uzaklığı bulunuz.

43. 2x – 3y + 6 = 0 ile 4x + ky – 16 = 0 paralel doğruları arasındaki uzaklığı bulunuz.

44.Yukarıdaki şekilde d doğrusunun eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. Verilenlere göre A(OABC) kaç br2 dir?

 

11.Sınıf Bir Yay Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

1. Aşağıdaki ABC üçgeninde A(3, 1), B(1, 3),
C(6, 13) ve 3. BD = 2. DC dur.

Verilenlere göre AD kaç br dir?
A) 6    B) 5    C) 4    D) 3    E) 2

2.Yukarıda OABC dikdörtgeninde K(12, 0), P(0, 6) ve 2. BA = BC dur. Verilenlere göre OABC dikdörtgeninin alanı kaç br2 dir?

A) 8   B) 12    C) 15    D) 18   E) 21

3. A(–1, 3) noktasının denklemi 4x + 3y + k = 0 olan doğruya uzaklığı 2 br ise a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) –10    B) –5    C) 0    D) 5    E) 10

4. A(3t – 1, t + 1) noktasının denklemi x – y + 6 = 0 olan doğruya uzaklığı 0 ise t kaçtır?
A) –2    B) –1    C) 0    D) 1    E) 2

5. A(t + 1 , 5 . t) ve B(t – 1, t – 12) noktaları veriliyor. AB doğru parçasının orta noktası analitik düzlemin IV. bölgesinde olduğuna göre A noktası hangi bölgededir?

A) I. bölge    B) II. bölge    C) I. veya II. bölge

D) II. veya III. bölge    E) IV. Bölge

6. İki kenarı 4x – 3y + 15 = 0 ve 4x – 3y – 5 = 0 doğrularının üzerinde bulunan karenin alanı kaç br2 dir?

A) 4 B) 6 C) 9 D) 16 E) 25

8. A(1, 2), B(a, –1) ve C(2, 3) noktaları, koordinat düzleminde tepe noktası B olan bir ikizkenar üçgenin köşeleridir.

Verilenlere göre a kaçtır?

A) 5   B) 4    C) 3    D) 2    E) 1

9. (3a + 2)x – (b + 3)y – 2 = 0 (a + 1)x – by – 1 = 0 doğrularının iki noktası ortak olduğuna göre a + b kaçtır?

A) –1    B) 0    C) 1    D) 3   E) 5

2020-2021 11.SINIF MEB VE BİR YAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.