İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-21 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Future Jobs cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.Sınıf  Cem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı Cem Yayınları 1.Ünite  FUTURE JOBS Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 Cevapları

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  10 Cevabı (2021-2022)

1.Read the speech bubbles about the professions below and write similar sentences.

Aşağıdaki mesleklerle ilgili konuşma balonlarını okuyun ve benzer cümleler yazın.

I am going to be a lawyer in the future and try to biring justice for innocent people.

Gelecekte avukat olacağım ve masum insanlar için adaleti sağlamaya çalışacağım.

I am going to be an architect and desing eco friendly buildings for people.

Mimar olacağım ve insanlar için çevre dostu binalar tasarlayacağım.

2.Work in pairs.Imagine that you are on the phone with one of your high school friends. Prepare a dialogue explaining your future plans.

İkili çalışın Lise arkadaşlarınızdan biriyle telefonda olduğunuzu hayal edin. Gelecek planlarınızı açıklayan bir diyalog hazırlayın.

Öğrenci A : Merhaba, bir süredir gelecek planlarımı düşünüyorum, farklı planlarım var.Ya sen?

Öğrenci B: Doktor olmayı planlıyorum. Tıp okuyacağım.

ÖĞRENCİ A. oh, vay canına, umarım olur, bende öğretmen olmak istiyorum. İngilizce dil eğitimi alacağım.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  11 Cevabı (2021-2022)

1.What are your future career plans? What is your dream job? Discuss in groups.Share your ideas with order classmates.

Gelecekteki kariyer planlarınız neler? Hayalindeki meslek ne? Gruplar halinde tartışın. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

I want to be a  mechanical engineer.

Makine mühendisi olmak istiyorum.

2.Which jobs do you think will be very popular in the future?

Gelecekte hangi işlerin çok popüler olacağını düşünüyorsunuz?

Jobs in the field of space

Uzay alanındaki işler.

4.Work in pairs. Read the following statement. What does it mean? Do you agree or disagree? Why / Why not?

İkili çalışın. Aşağıdaki ifadeyi okuyun. Bu ne demek? Öyle mi
katılmak veya katılmamak? Neden / Neden olmasın?

If a person doesn’t have an aim in advence, that person can’t be successful in the end.

Bir kişinin ilerlemede amacı yoksa, sonunda o kişi başarılı olamaz.

6.Listen and answer: Why does Mr. Taylor talk to a career counselor?

Dinleyin ve cevaplayın: Bay Taylor neden bir kariyer danışmanıyla konuşuyor?

He wants to find out which career is the most suitable / best for him.

Hangi kariyerin kendisi için en uygun / en iyi olduğunu bulmak istiyor.

7.Listen to their conversation again and tick the correct sentences.Then, correct the false sentences.

Konuşmaları tekrar dinleyin ve doğru cümleleri işaretleyin. Ardından yanlış cümleleri düzeltin.

 

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  12 Cevabı (2021-2022)

Do a research on your dream job and write about it. Then, present your findings in the class.

Hayalinizdeki iş hakkında bir araştırma yapın ve bunun hakkında yazın. 

How do you think CVs affect employers?

CV’lerin işverenleri nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

In your opinion, how should a successful CV be like?

Sizce başarılı bir özgeçmiş nasıl olmalıdır?

 

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  13 Cevabı (2021-2022)

10.Read the job ads below and CVs on page 14 and match the appropriate ads with CVs.

10. Aşağıdaki iş ilanlarını ve sayfa 14’teki CV’leri okuyun ve uygun ilanları CV’lerle eşleştirin.

 

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  15 Cevabı (2021-2022)

11.Read the job ads and CVs quickly and answer the following questions.

İş ilanlarını ve özgeçmişleri hızlıca okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

12.Work in pairs. Look at the CV below and make predictions about the future career of this person. Use the prompts.

İkili çalışın. Aşağıdaki CV’ye bakın ve bu kişinin gelecekteki kariyeri. Komut istemlerini kullanın.

  • Which jobs can be appropriate? Jobs that require computer skilss.
  • How should this employee develop her skills / CV? By experience
  • What kind of benefits can she bring to her employers?
    Career. In the tech field of the job, she can be very useful.

 

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  16 Cevabı (2021-2022)

Prepare a job ad and write down an appropriate CV for that ad on your blog.

Bir iş ilanı hazırlayın ve bunun için uygun bir CV yazın
Blogunuzda.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  17 Cevabı (2021-2022)

14.Listen to the telephone conversation between a Human Resources Employee and a job candidate and complete the dialogue with the phrases in the box.

İnsan Kaynakları arasındaki telefon görüşmesini dinleyin
çalışan ve bir iş adayı kutudaki ifadeler ile diyaloğu tamamlayın.

 

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  18 Cevabı (2021-2022)

17.Listen to the following couples of sentences and circle the one you hear.

18.Listen and repeat the following sentences.

Aşağıdaki cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.

1.Why do you think people write a letter of intent?

1. İnsanlar neden bir niyet mektubu yazdığını düşünüyorsunuz?

Express their feelings or needs.

Duygularını veya ihtiyaçlarını ifade etmek için.

Which qualities should be more important while choosing a candidate?

Aday seçerken hangi nitelikler daha önemli olmalıdır? 

Personality and background.

Kişilik ve geçmiş.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  19 Cevabı (2021-2022)

20.Read the text about “letter of intent” and fill in the blanks with the vocabulary items from the box.

“Niyet mektubu” ile ilgili metni okuyun ve boşlukları
kutudan kelime öğeleriyle uygun yere yazınız.

21. Read the text again and answer the following questions.

21. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

22.Prepare a “letter of intent” for an application. Then, share it on your blog.
• a summer camp
• a graduate school

Bir “niyet mektubu” hazırlayın. uygulama. Ardından blogunuzda paylaşın.
• yaz Kampı
• bir lisansüstü okul

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  20 Cevabı (2021-2022)

1.What do you think makes people successful entrepreneurs in the 21st century? Which qualifications bring these people success?

1. 21. yüzyılda insanları başarılı girişimciler yapan nedir sizce? Hangi nitelikler bu insanlara başarı getirir?

2-Do you think entrepreneurs should be modest, self-confident, responsible and just individuals? Why / Why not?

Girişimcilerin mütevazı, kendine güvenen, sorumlu ve adil olması gerektiğini düşünüyor musunuz? bireyler? Neden / Neden olmasın?

24. Read the text about successful entrepreneurs of the 21st century and fill in the blanks with the vocabulary items from the box.

21. yüzyılın başarılı girişimcileri hakkındaki metni okuyun ve  boşluklarda kutudaki kelime ögeleri ile doldurun.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  21 Cevabı (2021-2022)

25.Answer the following questions.

25. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

26.Read the text again and match the paragraphs with the following main ideas.

26. Metni tekrar okuyun ve paragrafları aşağıdaki ana fikirlerle eşleştirin.

27.Work in groups of four and discuss the important values for business ethics.

27. Dörtlü gruplar halinde çalışın ve iş etiği için önemli değerleri tartışın.

 

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.