İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 2.Ünite Sayfa 22-34 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Cem Yayıncılık Sunshıne Englısh  İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 2.Ünite HOBBIES AND SKILLS  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 11.Sınıf  Cem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı Cem Yayınları 2.Ünite  HOBBIES AND SKILLS Sayfa 22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı (2020-2021)

1.What kind of activities do you like / dislike doing? Do you need to have some special skills to do your favorite hobby or activity? Why?

1. Ne tür aktiviteleri yapmaktan hoşlanırsınız / sevmezsiniz? En sevdiğiniz hobinizi veya aktivitenizi yapmak için bazı özel becerilere sahip olmanız gerekiyor mu? Neden?

1. I do like football and volleyball because it requires a lot of effort and skill.I don’t like playing cards because it depends on luck.

1. Futbol ve voleybolu seviyorum çünkü çok çaba ve beceri gerektiriyor. Şansa bağlı olduğu için kart oynamayı sevmiyorum.

Look at the pictures below. Match the hobbies with the names. Then, answer: Which hobbies would you enjoy / dislike doing? Why? Share your answers with your classmates.

Aşağıdaki resimlere bakın. Hobileri isimlerle eşleştirin. Sonra, cevap: Hangi hobileri yapmaktan zevk alırsınız / sevmezsiniz? Neden? Senin cevaplarını sınıf arkadaşlarınla paylaş.

2. I would enjoy ice-skating because it seems fun. I would not enjoy knitting because it requires excessive con concentration.

2. Eğlenceli göründüğü için buz pateni yapmaktan zevk alırdım. Örgü yapmaktan hoşlanmam çünkü aşırı konsantrasyon gerektiriyor.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı (2020-2021)

3.Write about each celebrity’s hobbies and interests as in the example.

3.Örnekte olduğu gibi her ünlünün hobileri ve ilgi alanları hakkında yazın.

4.Surf the Internet about your favorite celebrity. Find his / her hobbies.Share your findings with your friends.

En sevdiğiniz ünlü hakkında internette gezinin. Hobilerini bulun. Bulgularınızı arkadaşlarınızla paylaşın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı (2020-2021)

5. Walk around the class. Find someone who . . .

Sınıfta dolaşın ve uygun kişiyi bulun.

6. Listen to the following dialogue between two students who have just met and tick the hobbies you hear.

6. Aşağıdaki diyaloğu dinleyen iki öğrenci arasında
duyduğunuz hobileri işaretleyin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı (2020-2021)

7.Listen again and circle the incorrect alternative.

Tekrar dinleyin ve yanlış alternatifi daire içine alın.

8.Listen again and answer the questions.

Tekrar dinle ve soruları cevapla.

1. Do you think everyone should have a hobby? Why / Why not?

1. Herkesin bir hobisi olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Neden / Neden olmasın?

2. Which hobbies do you think are best for high school students? Why / Why not?

2. Lise öğrencileri için en iyi hobilerin hangileri olduğunu düşünüyorsunuz? Neden / Neden olmasın?

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı (2020-2021)

Prepare a poster to talk about your hobbies / likes / dislikes / preferences
using the prompts. Then, present your poster in the class.

Hobileriniz / sevdikleriniz /beğenmedikleriniz / tercihleriniz hakkında konuşmak için bir poster hazırlayın Istemleri kullanarak. Ardından posterinizi sınıfta sunun.

Now, write a paragraph about y E-Portfolio our interests and abilities.

Şimdi, ilgi alanlarımız ve yeteneklerimiz için E-Portföy hakkında bir paragraf yazın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı (2020-2021)

1.What are the new trends among 11th grade students?

1. 11. sınıf öğrencileri arasındaki yeni trendler neler?

2.What kind of things identify teenagers’ choices?

2. Gençlerin seçimlerini ne tür şeyler belirler?

3.Do you think traveling is the best hobby a person can ever have? Why / Why not?

3. Seyahat etmenin bir insanın sahip olabileceği en iyi hobi olduğunu düşünüyor musunuz? Neden / Neden olmasın?

12. Read the text and fill in the blanks with the vocabulary items from the box.

12. Metni okuyun ve boşlukları kitapçık öğeleriyle doldurun.

takes up — kadar sürer

varied — çeşitli

satisfaction — memnuniyet

encourage  — teşvik etmek

interacting — etkileşim

leisure time — boş zaman

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı (2020-2021)

13. Read the text again and match the paragraphs with the following main ideas.

13. Metni tekrar okuyun ve paragrafları aşağıdaki ana fikirler ile eşleştirin.

14. Read the text again and answer the following questions.

14. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı (2020-2021)

16.Listen to a fashion blogger do streetn interviews with people and put the pictures in order.

Bir moda blog yazarını dinleyin, insanlarla sokak röportajları yapın ve resimleri sıralayın.

17.Listen again and write T for true and F for false for the following statements.

Tekrar dinleyin ve aşağıdakiler için doğru için T ve yanlış için F yazın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı (2020-2021)

Listen to the different pronunciation of –s in plural words and verbs with third person singular and repeat.

–S’nin farklı telaffuzlarını çoğul kelimelerde ve fiillerde üçüncü tekil şahıslarla birlikte dinleyin ve tekrar edin.

19.Now, listen to the pronunciation of words from exercise 16 and put them under the correct sound.

19. Şimdi, 16. egzersizdeki kelimelerin telaffuzunu dinleyin ve onları doğru sesin altına koyun.

21. Look at the pictures below. Who are they?

21. Aşağıdaki resimlere bakın. Onlar kim?

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı (2020-2021)

22. Read the texts and insert the sentences.

22. Metinleri okuyun ve cümleleri ekleyin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı (2020-2021)

23. Read the texts again and write T for true and F for false for the following statements.

23. Metinleri tekrar okuyun ve doğru için T ve yanlış için F yazın.

24. Answer the questions.

24. Soruları cevaplayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı (2020-2021)

25. Work in pairs. Ask and answer about your present and past abilities as in the example.

25.İkili çalışın. Şimdiki ve geçmiş yeteneklerinizi sorun ve cevaplayın.örnekte.

Look at the chart and talk about past and present abilities of Beytullah Eroglu.

Haritaya bakın ve Beytullah’ın geçmiş ve şimdiki yetenekleri hakkında konuşun.

 

2020-2021 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir