İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 3.Ünite Sayfa 36-46 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf Cem Yayıncılık Sunshıne Englısh  İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite HARD TIMES  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 11.Sınıf  Cem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı Cem Yayınları 3.Ünite  HARD TIMES Sayfa 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Cevapları

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı (2020-2021)

1.Do you think life was more difficult in the past than it is now? Discuss with your friends in groups of three and share your ideas with the rest
of the class.

1. Geçmişte hayatın şimdi olduğundan daha zor olduğunu düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınızla üçlü gruplar halinde tartışın ve fikirlerinizi diğerleriyle paylaşın sınıfın.

2.Look at the pictures below. When do you think these photos were taken?
How was their life?

Aşağıdaki resimlere bakın. Sence bu fotoğraflar ne zaman çekildi?
Hayatları nasıldı?

3.Listen to the first part of a student’s presentation about life in the
1900s and circle the best alternative.

3. Bir öğrenci sunumunun ilk bölümünü dinleyin. 1900’ler ve en iyi alternatifi çevreleyin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı (2020-2021)

4.Fill in the blanks with words from the box. Then, listen again and
check your answers.

Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun. Sonra tekrar dinle ve
Yanıtları kontrol edin.

5.Listen to the second part of the presentation and fill in the chart.

Sunumun ikinci bölümünü dinleyin ve tabloyu doldurun.

 

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı (2020-2021)

6.Work in pairs. Which event in this era is the most important in your
opinion? Why? Discuss with your friend.

İkili çalışın. Bu çağdaki hangi olay senin için en önemli görüş? Neden? Arkadaşınızla tartışın.

Work in pairs. Choose one of the decades below and prepare a
similar presentation like the one in exercises 3-5 sharing your
own ideas about the era. Make a video of your presentation
and share your ideas.
• 70’s • 80’s • 90’s

İkili çalışın. Aşağıdaki on yıllardan birini seçin ve bir 3-5 alıştırmalarındaki gibi benzer sunum çağla ilgili kendi fikirleri. Sununuzun videosunu yapın ve fikirlerinizi paylaşın.
• 70’ler • 80’ler • 90’lar

Work in groups of three. Look at the pictures below and try to guess what
happened. For each picture, each member will start a short story with
two sentences. Then, the other members will write two more sentences
and finish the story for each picture.

Üçlü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki resimlere bakın ve ne olduğunu tahmin etmeye çalışın.Her resim için, her üye bir kısa öyküye başlayacak iki cümle. Ardından diğer üyeler iki cümle daha yazacak ve her resim için hikayeyi bitirin.

Which story did you like most from exercise 7? Why?

7. egzersizden en çok hangi hikayeyi beğendin? Neden?

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı (2020-2021)

10.Read the texts and fill in the blanks with the missing vocabulary items
given in the box.

Metinleri okuyun ve boşlukları eksik kelime ögeleriyle doldurun
kutuda verilmiştir.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı (2020-2021)

11.Read the texts again and write T for true and F for false for the
following statements.

Metinleri tekrar okuyun ve doğru için T ve yanlış için F yazın. Devamındaki ifadeler.

12.Answer the questions.

Soruları cevaplayın.

Work in pairs. Ask and answer questions about the past habits of the
characters in the texts as in the example. Then, read the endings of the
texts and explain what you would do under such circumstances.

İkili çalışın. Geçmişteki alışkanlıkları hakkında sorular sorun ve cevaplayın.
metinlerdeki karakterler örnekteki gibi. Ardından, sonlarını okuyun
metinler ve bu koşullar altında ne yapacağınızı açıklayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı (2020-2021)

13.Write down a short paragraph on your blog and describe one of your bad memories.

Blogunuza kısa bir paragraf yazın ve birini tanımlayın kötü anılarınızdan.

14.Read the following statement. Do you agree or disagree? Support your
answer with reasons.

Aşağıdaki ifadeyi okuyun. Katılıyor musun katılmıyor musun? Destekleyin
nedenleri ile cevaplayın.

There are no regrets in life, only experiences.

Hayatta pişmanlık yoktur, sadece deneyimler vardır.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı (2020-2021)

15.Listen to the radio show and put the pictures in order. Then, match
the pictures with the callers.

Radyo programını dinleyin ve resimleri sıraya koyun. Sonra eşleştir
arayanlar ile resimler.

16. Listen again and tick the correct sentences.

16. Tekrar dinleyin ve doğru cümleleri işaretleyin.

17.Which memory do you think is the worst? Why / Why not? Take notes.

Then, share your ideas with the rest of the class.

17. En kötü hatıranın hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Neden / Neden olmasın? Not almak.Ardından fikirlerinizi sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı (2020-2021)

18.Listen to the parts of the conversation in exercise 15 and tick the
correct intonation.

Egzersiz 15’teki konuşmanın bölümlerini dinleyin ve doğru tonlama.

19.Read the sentences aloud. Be careful with the underlined words.
Write the following sentences under the correct intonation. Then,
listen and check.

Cümleleri yüksek sesle okuyun. Altı çizili kelimelere dikkat edin.
Aşağıdaki cümleleri doğru tonlama ile yazın. Sonra, dinle ve kontrol et.

20.Work in pairs and talk about personal stories.

20. İkili çalışın ve kişisel hikayeler hakkında konuşun.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı (2020-2021)

22. Look at the chart. Read the short story “How the Camel Got His Hump”
written by Rudyard Kipling and complete the chart.

22. Tabloya bakın. “Deve Kamburunu Nasıl Yakaladı” adlı kısa öyküyü okuyun Rudyard Kipling tarafından yazılmıştır ve tabloyu tamamlayınız.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı (2020-2021)

23.Read the short story again and write a short paragraph to summarize it in your own words using the prompts.

Kısa öyküyü tekrar okuyun ve komut istemlerini kullanarak kendi kelimelerinizle özetlemek için kısa bir paragraf yazın.

24.Complete the short story using your own words.

Kısa hikayeyi kendi kelimelerinizle tamamlayın.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı (2020-2021)

25.What is an “essay”? Have you ever written an essay?

25. “Deneme” nedir? Hiç bir makale yazdın mı?

26.Read the sample student essay on traffic and housing problems in major
cities and complete the outline.

26. Ana bilim dallarında trafik ve barınma sorunları üzerine örnek öğrenci makalesini okuyun. şehirler ve ana hatları tamamlayın.

2020-2021 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2020-2021 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir