İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cem Yayınları 4.Ünite Sayfa 49-60 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf CEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

11.Sınıf Cem Yayıncılık Sunshıne Englısh  İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite What A Lıfe  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Cem Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.Sınıf  Cem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı Cem Yayınları 4.Ünite WHAT A LIFE Sayfa 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 Cevapları

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı 

1.In your opinion, what is the most important event in history? Why? Discuss with your friend.

1.Sizce tarihteki en önemli olay nedir? Neden? Arkadaşlarınızla tartışın.

2.Look at the picture below. Who are they? What are they doing? Share
your ideas with the class.

2. Aşağıdaki resme bakın. Onlar kim? Onlar ne yapıyor? Paylaş sınıf ile fikirlerinizi.

3.Match the following pictures with their meanings.

Aşağıdaki resimleri anlamları ile eşleştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı 

4.Listen to a history teacher in her class and guess the topic of the lecture.

4. Sınıfındaki bir tarih öğretmenini dinleyin ve konuyu tahmin edin ders.

5.Listen again and answer the following questions.

5. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

6.Listen to the second part of the lecture and put the following events in order.

6. Dersin ikinci bölümünü dinleyin ve aşağıdaki olayları yazın sırayla.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

7.In groups of four, do a research about another important historical event and prepare a poster discussing the importance of historical heritage and preserving these values. Present it in the class.

Dörtlü gruplar halinde başka bir önemli tarihi olay hakkında araştırma yapın ve tarihi mirasın önemini tartışan bir poster hazırlayın ve
bu değerleri korumak. Sınıfta sunun.

8.Combine the parts to make meaningful sentences.

Anlamlı cümleler oluşturmak için parçaları birleştirin.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı 

9.Read the texts and insert the following sentences.

9. Metinleri okuyun ve aşağıdaki cümleleri ekleyin.

a. When I went home, she was cooking dinner for me.

b. He got married at the age of fifty and had five children.

c. After I had graduated from high school, I entered the university.

a. Eve gittiğimde benim için yemek pişiriyordu.

b. Elli yaşında evlendi ve beş çocuğu oldu.

c. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye girdim.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı 

10.Read the texts again and answer the following questions.

Metinleri tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Work in groups of four and describe a strange / joyful / funny event you experienced in the past using the prompts.

11. Dörtlü gruplar halinde çalışın ve istemleri kullanarak geçmişte deneyimlediğiniz garip / neşeli / eğlenceli bir olayı anlatın..

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı 

12.Discussion Time

Tartışma Zamanı

1.Do you like reading books?

2.What kinds of books do you like reading? Why?

3.Do you think everybody should read more to develop themselves? Why?

1.Kitap okumayı sever misin?

2. Ne tür kitapları okumayı seversiniz? Neden?

3. Herkesin daha fazlasını okuması gerektiğini düşünüyor musunuz?
kendilerini geliştirmek mi? Neden?


13.Work in pairs and complete the chart.

13. Çiftler halinde çalışın ve tabloyu tamamlayın.

14.Who is Charles Dickens? Have you read any of his works?

14. Charles Dickens kimdir? Eserlerinden herhangi birini okudunuz mu?

15.Listen to a radio show about Charles Dickens and tick the names of the novels you hear.

Charles Dickens hakkında bir radyo programı dinleyin ve isimleri işaretleyin
duyduğunuz romanlardan.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı 

16.Listen again and put the events in order.

Tekrar dinleyin ve olayları sıraya koyun.

Write a short biography of a well-known Turkish writer and
describe his / her life ordering the events.

Tanınmış bir Türk yazarın kısa bir biyografisini yazın ve
Olayları düzenleyerek yaşamını betimler.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı 

17.Listen to the pronunciation of the following verbs’ endings and repeat.

Aşağıdaki fiillerin sonlarının telaffuzunu dinleyin ve tekrar edin.

18.Now, listen to the pronunciation of the verbs from exercise 15 and put
them under the correct sound.

Şimdi, 15. egzersizdeki fiillerin telaffuzlarını dinleyin ve onları doğru sesin altında.

Discussion Time

1 Do you think hard work is more important than luck and opportunities to become a successful person?

2.How do you think great scientists become successful?

3.Have you heard of Aziz Sancar? Who is he?

Tartışma Zamanı

1 Başarılı bir insan olmak için sıkı çalışmanın şanstan ve fırsatlardan daha önemli olduğunu düşünüyor musunuz?

2. Büyük bilim adamlarının nasıl başarılı olacağını düşünüyorsunuz?

3. Aziz Sancar’ı duydunuz mu? Kim o?

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı 

20.Read the biography of Aziz Sancar and put the paragraphs in order.

Aziz Sancar’ın biyografisini okuyun ve paragrafları sıraya koyun.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı 

21. Answer the following questions.

21. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

22.Read the biography again. Then, match the underlined vocabulary items
with their definitions.

22. Biyografiyi tekrar okuyun. Ardından, altı çizili kelime ögelerini eşleştirin
tanımları ile.

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı 

23.Read the text quickly for necessary information again and match the
dates with the events to put them in order.

Gerekli bilgiler için metni hızlıca tekrar okuyun ve olayları sıraya koymak için tarihler.

24.Work in groups of four and discuss the following values and how these
affected Aziz Sancar all his life?

Dörtlü gruplar halinde çalışın ve aşağıdaki değerleri tartışın ve bunların
Aziz Sancar’ı hayatı boyunca etkiledi mi?

11.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı 

25.Choose one of the well-known figures from Turkish history and write an
essay about him / her.

Türk tarihinin tanınmış isimlerinden birini seçin ve bir onun hakkında bir deneme.

a. Work in groups of four and prepare a documentary about a famous person’s life and make a video. Don’t mention the name in the video.

a. Dörtlü gruplar halinde çalışın ve ünlü bir kişinin hayatıyla ilgili bir belgesel hazırlayın ve bir video yapın. Videoda adından bahsetmeyin.

b. Other groups will try to identify the name of the famous person in your documentary.

b. Diğer gruplar ünlülerin adını belirlemeye çalışacak belgeselinizdeki kişi.

 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.