İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-21 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 1.Ünite Future Jobs cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 11.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  FUTURE JOBS Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  14 Cevabı

1.a. Think about the activities at work below and tick the boxes.

1 A. Aşağıdaki işyerindeki faaliyetleri düşünün ve kutuları işaretleyin.

b. Work in pairs. Talk about your preferences. Use the phrases in the box to agree or disagree with your partner’s ideas.

b. İkili çalışın. Tercihleriniz hakkında konuşun. Partnerinizin fikirlerine katılmak veya katılmamak için kutudaki cümleleri kullanın.

2 Read the idioms and guess their meanings.

2 Deyimleri okuyun ve anlamlarını tahmin edin.

3.Discuss the pictures below in pairs. Guess who they are and what they are talking about.

3. Aşağıdaki resimleri çiftler halinde tartışın. Kim olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  15 Cevabı 

Listen to Tailynn and Austin talking about their
summer plans. Tick Tailynn’s summer job tasks.

Tailynn ve Austin’in kendi yaz planları. Tailynn’in yaz işi görevlerini işaretleyin.

Listen to the conversation again to fill in the blanks.

Boşlukları doldurmak için sohbeti tekrar dinleyin.

Choose the correct option according to the dialogue.

Diyaloğa göre doğru seçeneği seçin.

Read the sentences below and match them with their functions.

Aşağıdaki cümleleri okuyun ve işlevleriyle eşleştirin.

a. Fill in the chart with your summer plans. Write two activities for each month.

a. Tabloyu yaz planlarınızla doldurun. Her ay için iki aktivite yazın.

b. Work in pairs. Talk to your partner about your plans.

b. İkili çalışın. Partnerinizle planlarınız hakkında konuşun.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  16 Cevabı 

1.Read and match the statements with the jobs.

1. Açıklamaları okuyun ve işlerle eşleştirin.

2.a. Look at the common characteristics of successful entrepreneurs. Number them from the most important to the least according to you.

2.a. Başarılı girişimcilerin ortak özelliklerine bakın. Bunları size göre en önemliden en aza doğru numaralandırın.

b. Now explain your reasons as in the bubble below.

b. Şimdi nedenlerinizi aşağıdaki balonda olduğu gibi açıklayın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  17 Cevabı 

3.Read the text about one of the entrepreneurs of the 21st century and choose its main idea.

3. 21. yüzyılın girişimcilerinden biri hakkındaki metni okuyun ve ana fikrini seçin.

4.Read the text again and match the questions with the paragraphs. One is extra.

4. Metni tekrar okuyun ve soruları paragraflarla eşleştirin. Bir ekstra.

5.a. Match the following words.

5.a. Aşağıdaki kelimeleri eşleştirin.

b. Complete the sentences using the word groups in exercise 5a.

b. Egzersiz 5a’daki kelime gruplarını kullanarak cümleleri tamamlayın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  18 Cevabı 

6.Search on the Net about one of the following entrepreneurs of our time and prepare a presentation. Include the following information:

Zamanımızın aşağıdaki girişimcilerinden biri hakkında İnternette arama yapın ve bir sunum. Aşağıdaki bilgileri ekleyin:

Arianna Huffington haber alanında çalışmıştır. Yeni medya akımını oluşturmuştur. Habericiliğe yeni bir bakış açısı getirmiştir. O etkili bir haber sitei kurmuştur.

Larry Page internet alanında çalışmaktadır. İnternet arama motoru Google’ın temel algoritmalarının geliştirmiştir. Sergey Brin ile birlikte Google şirketinin kurucusudur.

Ahmet Nazif Zorlu iş adamıdır. Önce tekstil işi ile uğraşmıştır. Daha sonra O Vestel firmasını satın almıştır. Vestel Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olmuştur.

Jeff Bezos amazon.com internet sitesinin kurucusudur. E-ticaretin gelişmesine jkatkı sağlamıştır. Onun internet sitesi dünyanın en önemli ticaret sitelerinden birisidir.

Phil Knight 500 dolara Nike firmasını kurmuştur. Spor ayakkabısı üretmiştir. Ayakkabı sektöründe çığır açmıştır.

Joy Mangano mucit ve bir iş kadınıdır. O paspas teknolojisinde büyük bir değişim yapmıştır. O kirli paspasların kolaylıkla temizleme düzeneğini geliştirmiştir.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  20 Cevabı 

Read and order the steps of job hunting.

İş arama adımlarını okuyun ve sipariş edin.

2.Read the statements. Guess and choose the correct option.

2. İfadeleri okuyun. Doğru seçeneği tahmin edin ve seçin.

3. Look at the picture. Guess who / where they are and what they are talking about.

3. Resme bakın. Kim / nerede olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

4. Listen to a manager interviewing Austin for a summer job that he saw on the Net. Guess the job he was interviewed for.

4. İnternet’te gördüğü bir yaz işi için Austin ile röportaj yapan bir yöneticiyi dinleyin. Onun görüşüldüğü işi tahmin et.

5.Listen to the interview again. Tick the questions you hear.

5. Röportajı tekrar dinleyin. Duyduğunuz soruları işaretleyin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  21 Cevabı 

6.Listen again. Read the questions and tick the wrong option in each one.

6. Tekrar dinleyin. Soruları okuyun ve her birinde yanlış seçeneği işaretleyin.

7.Fill in the blanks using the correct form of the verbs in brackets.

7. Fiillerin doğru biçimini parantez içinde kullanarak boşlukları doldurun.

8.Work in pairs. Imagine you are Austin. Call Tailynn to give the news and talk about your future workday activities. Swap the roles.

8.Çiftler halinde çalışın. Austin olduğunuzu hayal edin. Haberleri vermek ve gelecekteki iş günü aktiviteleriniz hakkında konuşmak için Tailynn’i arayın. Rolleri değiştirin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  22 Cevabı 

Do the quiz to check your knowledge. Circle the correct answer.

Bilginizi kontrol etmek için testi yapın. Doğru cevabı yuvarlak içine al.

Read the ads and fill in the chart.

Reklamları okuyun ve grafiği doldurun.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  23 Cevabı 

3.Complete the definitions with the highlighted words in the ads.

3. Tanımları, reklamlarda vurgulanan kelimelerle tamamlayın.

4.Read the CV. Label A-F with the headings below.

4. CV’yi okuyun. A-F’yi aşağıdaki başlıklarla etiketleyin.

5.Read the letter of intent and replace the words / phrases in bold with the given ones below.

5. Niyet harfini okuyun ve kalın harflerle yazılmış kelimeleri / cümleleri aşağıda verilenlerle değiştirin.

6.Read the job ads again and match them with the letter of intent and the CV. Write Ad 1 or Ad 2 in the boxes.

6. İş ilanlarını tekrar okuyun ve bunları niyet mektubu ve CV ile eşleştirin. Kutulara Reklam 1 veya Reklam 2 yazın.

 

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.