İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 38-48 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 38-48 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sizler için  hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 3.Ünite HARD TIMES cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite  Hard Tımes Sayfa 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  38 Cevabı 

1. Match the prizes and awards with the pictures.

1. Ödülleri ve ödülleri resimlerle eşleştirin.

2. Read the statements about the Nobel Prize. Guess and write true (T) or false (F).

2. Nobel Ödülü ile ilgili açıklamaları okuyun. Tahmin edin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

3. Match the halves to make meaningful sentences about Marie Curie.

3. Marie Curie hakkında anlamlı cümleler kurmak için yarımları eşleştirin.

4.Listen to Thilda and Patrick talking about an assignment on scientist Marie Curie. Tick the information you hear about her.

4. Thilda ve Patrick’in bilim adamı Marie Curie ile ilgili bir görev hakkında konuşmalarını dinleyin. Onun hakkında duyduğunuz bilgileri işaretleyin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  39 Cevabı 

5. Listen again and match the events.

5. Tekrar dinleyin ve olayları eşleştirin.

6. Work in pairs and talk about the scientists below. Use the prompts and the sequence words first of all, secondly, then, after, before, later, finally in your speech.

6. Çiftler halinde çalışın ve aşağıdaki bilim adamları hakkında konuşun. İlk olarak komut istemlerini ve sıralı kelimeleri kullanın, ikinci olarak, sonra, sonra, önce, sonra, son olarak konuşmanızda.

7. a. How do you help yourself when you go through hard times? Tick the true statements for you.

a. Zor zamanlardan geçtiğinizde kendinize nasıl yardım edersiniz? Sizin için doğru ifadeleri işaretleyin

b. Think of a hard time you have experienced. Then share it with your friends.

b. Yaşadığınız zor bir zamanı düşünün. Sonra bunu arkadaşlarınızla paylaşın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  40 Cevabı 

1. What do these quotes say about life? Discuss with your partners.

1. Bu alıntılar yaşam hakkında ne söylüyor? Ortaklarınızla tartışın.

2. Match the words with the related sentences.

2. Kelimeleri ilgili cümlelerle eşleştirin.

3. Guess the meanings of the underlined idioms and choose the correct option.

3. Altı çizili deyimlerin anlamlarını tahmin edin ve doğru seçeneği seçin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  41 Cevabı 

a.Read the essay and underline the thesis statement.

a. Makaleyi okuyun ve tez cümlesinin altını çizin.

b. Now, insert the topic sentences into the paragraphs. One is extra.

b. Şimdi konu cümlelerini paragraflara ekleyin. Bir ekstra.

5. Read the sample challenges and write the names of the people in the essay.

Örnek makaleleri okuyun ve makaledeki insanların isimlerini yazın.

6. Read the essay again and answer the following questions.

6. Makaleyi tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

7. Choose the highlighted words in the essay and complete the sentences.

7. Denemede vurgulanan kelimeleri seçin ve cümleleri tamamlayın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  42 Cevabı

8. Tick the qualities you need to pursue your dreams. Then, discuss your reasons with your partner.

8. Hayallerinizin peşinden gitmek için ihtiyaç duyduğunuz nitelikleri işaretleyin. Ardından nedenlerinizi partnerinizle tartışın.

9. Look at Adam’s picture and read the beginning of his story. Then, choose your favourite ending from picture A or B and complete the story.

9. Adam’ın resmine bakın ve hikayesinin başlangıcını okuyun. Ardından, resim A veya B’den favori sonunuzu seçin ve hikayeyi tamamlayın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  43 Cevabı 

Read the facts about Olympics, the Oscars and FIFA World Cup. Place the following facts in the missing parts.

Olimpiyatlar, Oscarlar ve FIFA Dünya Kupası hakkındaki gerçekleri okuyun. Aşağıdaki gerçekleri eksik kısımlara yerleştirin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  44 Cevabı 

1. a. Read the hard times that Mr Parker has experienced throughout his life. Put them in chronological order.

1 A. Bay Parker’ın hayatı boyunca yaşadığı zor zamanları okuyun. Bunları kronolojik sıraya koyun.

b. How do you think he dealt with these problems? Share your opinions with your friends. Use the expressions below.

b. Bu sorunlarla nasıl başa çıktığını düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Aşağıdaki ifadeleri kullanın.

c. Work in pairs. Talk about the habits that you had when you were a toddler / child / a primary school student.

c. İkili çalışın. Yürümeye başlayan çocuk / çocuk / ilkokul öğrencisiyken sahip olduğunuz alışkanlıklardan bahsedin.

2. Match the following words.

2. Aşağıdaki kelimeleri eşleştirin.

3. Look at the picture and answer the following questions.

3. Resme bakın ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  45 Cevabı 

Listen to the dialogue between Colt and his father, Steve. Put the pictures in the correct order.

Colt ve babası Steve arasındaki diyaloğu dinleyin. Resimleri doğru sıraya koyun.

5. Listen to the dialogue again and write true (T) or false (F).

5.Listen to the dialogue again and write true (T) or false (F).

6. Work in pairs and tell the picture story to your partner in your own words.

Çiftler halinde çalışın ve resimli hikayeyi partnerinize kendi sözlerinizle anlatın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  46 Cevabı 

1. a. Think about the teenage problems below and tick the boxes.

1 a. Aşağıdaki gençlik sorunlarını düşünün ve kutuları işaretleyin

b. Work in pairs. Tell and discuss about your own experiences. Have you ever suffered from a teenage problem? How did you deal with it? How did you use to feel?

b. İkili çalışın. Kendi deneyimlerinizi anlatın ve tartışın. Hiç ergenlik sorunu yaşadınız mı? Bununla nasıl başa çıktın? Nasıl hissediyordun?

2. Guess the meanings of the underlined idioms and choose the correct options.

2. Altı çizili deyimlerin anlamlarını tahmin edin ve doğru seçenekleri seçin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  47 Cevabı 

3. Read the short stories about Noah and Olivia. Fill in the chart with the teenage problems in exercise 1a.

3. Noah ve Olivia hakkındaki kısa hikayeleri okuyun. 1. Egzersiz 1a’daki genç problemlerle çizelgeyi doldurun.

4. Read the stories again and write true (T) or false (F).

4. Hikayeleri tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

5 Look at the highlighted words and find out what / who they refer to.

5. Vurgulanan kelimelere bakın ve neye / kime atıfta bulunduklarını bulun.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa  48 Cevabı 

6. a.Read the information about Noah’s story. Fill in the missing information for Olivia.

6. Noah’ın hikayesiyle ilgili bilgileri okuyun. Olivia için eksik bilgileri doldurun.

b. Work in pairs and summarize the stories using the information in the chart in exercise 6a. Then tell one of the stories in your own words.

b. İkili çalışın ve egzersiz 6a’daki tablodaki bilgileri kullanarak hikayeleri özetleyin. Öyleyse hikayelerden birini kendi sözlerinizle anlatın.

7. Read the funny story of Martin and write a suitable title for it.

Martin’in komik hikayesini okuyun ve ona uygun bir başlık yazın.

8.Work in pairs and tell a funny anecdote like the one in exercises 7.

İkili çalışın ve 7. alıştırmadaki gibi komik bir anekdot anlatın.

9.Write your anecdote in detail and describe your feelings.

Anekdotunuzu ayrıntılı olarak yazın ve duygularınızı anlatın.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 11.SINIF CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI  İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.