İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE SAYFA 62-72 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 62-72 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 5.Ünite What A Lıfe cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

11.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 11.Sınıf  MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 Cevapları

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı 

1.a. Look at the habits below and tick the bad ones.

a. Aşağıdaki alışkanlıklara bakın ve kötü olanları işaretleyin.

b. Work in pairs. Discuss the effects of bad habits in exercise 1a with your partner.

b. İkili çalışın. Eşinizle egzersiz 1a’daki kötü alışkanlıkların etkilerini tartışın.

2. How can you break a bad habit? Tick the statements which are true for you. Explain why you’ve chosen them.

2. Kötü bir alışkanlıktan nasıl kurtulabilirsiniz? Sizin için doğru olan ifadeleri işaretleyin. Neden onları seçtiğinizi açıklayın.

3. You are about to listen to three teenagers talking to Aunt Dorothy in a radio programme. Look at the photos and guess the bad habits they are talking about.

3. Bir radyo programında Dorothy Teyze ile konuşan üç genci dinlemek üzeresiniz. Fotoğraflara bakın ve bahsettikleri kötü alışkanlıkları tahmin edin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı 

4.Listen to the radio programme and tick the correct information.

4. Radyo programını dinleyin ve doğru bilgileri işaretleyin.

5.Listen again and choose the correct options.

5. Tekrar dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.

6.a. Work in pairs. Talk about a past event you regret about. Ask and answer the questions.

6.a. İkili çalışın. Pişman olduğunuz geçmiş bir olay hakkında konuşun. Soruları sor ve cevapla.

b. Tell your friend’s experience to the class.

b. Arkadaşınızın deneyimini sınıfa anlatın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı 

1. Look at the school behaviour problems below. Discuss how they affect the students’ school performance.

1. Aşağıdaki okul davranış problemlerine bakın. Öğrencilerin okul performansını nasıl etkilediklerini tartışın.

2.Read the statements and choose the closest meanings of the underlined idioms.

2. İfadeleri okuyun ve altı çizili deyimlerin en yakın anlamlarını seçin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

3.Read the e-mails and underline the sentences with wish, regret or unreal past expressions.

3. E-postaları okuyun ve dilek, pişmanlık veya gerçek dışı geçmiş ifadeler ile cümlelerin altını çizin.

4. a. Work in pairs. Read the e-mails again and answer the following questions. Student A: Read Magda’s letter. / Student B: Read Mrs Leeds’s letter.

4. a. İkili çalışın. E-postaları tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Öğrenci A: Magda’nın mektubunu okuyun. / Öğrenci B: Bayan Leeds’in mektubunu okuyun.

b. Ask and answer the questions from “exercise a” to find about your friend’s mail.

b. Arkadaşınızın postasını bulmak için “egzersiz a” daki soruları sorun ve yanıtlayın.

5.Complete the sentences using the highlighted words in the e-mails. Make necessary changes.

5. E-postalarda vurgulanan kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın. Gerekli değişiklikleri yapın.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı 

6.Work in pairs. Match the situations with results. Then, ask and answer questions using them as in the example.

6. Çiftler halinde çalışın. Durumları sonuçlarla eşleştirin. Ardından, örnekteki gibi kullanarak soru sorun ve cevaplayın.

7.Write short messages about your opinions and regrets using lwish.

7. Düşünceleriniz ve pişmanlıklarınız hakkında lwish kullanarak kısa mesajlar yazın..

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı 

1 a. Look at the statements below and guess whether they are true (T) or false (F).

1 A. Aşağıdaki ifadelere bakın ve bunların doğru (T) veya yanlış (F) olduğunu tahmin edin.

b. Work in pairs. Discuss the reasons why you think these options are true.

b. İkili çalışın. Bu seçeneklerin neden doğru olduğunu düşündüğünüzün nedenlerini tartışın.

2.Use the words below to complete the sentences. Then guess and tick the ones you may hear in the listening section.

2. Cümleleri tamamlamak için aşağıdaki kelimeleri kullanın. Ardından dinleme bölümünde duyabileceklerinizi tahmin edin ve işaretleyin.

4.Listen to the interview with a former security consultant and choose the correct options.

4. Eski bir güvenlik danışmanıyla görüşmeyi dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı 

4. Listen to the interview with Jones again and choose the correct options.

4. Jones ile röportajı tekrar dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.

5 a. Work in pairs. Match the statements with the pictures.

5 a. İkili çalışın. İfadeleri resimlerle eşleştirin.

b. Complete the chain story using the statements in exercise 5 a. Add at least three sentences to continue the story.

b. Zincir hikayesini egzersiz 5 a’daki ifadeleri kullanarak tamamlayın. Hikayeye devam etmek için en az üç cümle ekleyin..

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı 

1.Guess and complete the information about the hacker facts using the numbers below.

1. Bilgisayar korsanları hakkındaki bilgileri aşağıdaki numaraları kullanarak tahmin edin ve tamamlayın.

2.Guess and match the halves to complete the sentences.

2. Cümleleri tamamlamak için yarımları tahmin edin ve eşleştirin.

3.Read the texts quickly. Match the cyberattack stories (A-D) with the headings (1-5). One is extra.

3. Metinleri hızlıca okuyun. Siber saldırı hikayelerini (A-D) başlıklarla (1-5) eşleştirin. Bir ekstra.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı 

4.Read the stories again. Choose the correct options.

4. Hikayeleri tekrar okuyun. Doğru seçenekleri seçin.

5.Change the words in bold below with their highlighted synonyms in the texts.

5. Metinde vurgulanmış eşanlamlıları ile birlikte kalın harflerle yazılmış kelimeleri değiştirin.

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı 

6 a. Complete the chart about the stories on pages 70-71 with your own ideas.

6 a. 70-71. Sayfalardaki öykülerle ilgili tabloyu kendi fikirlerinizle tamamlayın.

b. Work in pairs. Talk to your partner about your reasons.

b. İkili çalışın. Partnerinizle nedenleriniz hakkında konuşun.

7.a. Work in pairs. Look at the headlines and guess what the news stories are about.

7.a. İkili çalışın. Başlıklara bakın ve haberlerin ne hakkında olduğunu tahmin edin

b.Choose one of the headlines in exercise 7a and write a news story about it.

b. Egzersiz 7a’daki başlıklardan birini seçin ve bununla ilgili bir haber yazın.

 

11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.