MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 122-162 CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021  11.Sınıf Matematik Ders Kitabı MEB Yayıncılık 3.Ünite Fonksiyonlarda Uygulamalar Konusu Sayfa 122-162 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020-2021

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 352 sayfa ve 7 üniteden oluşmaktadır.

MEB Yayıncılık 11.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

2020-2021 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı içerisinde yer alan problemler temel problem çözme yeteneği kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

2020-2021 Matematik 11.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162 Cevapları

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma bölümünden isteklerinizi yazabilirsiniz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı 

Sıra Sizde

Her x ∈ ℝ için f(x) = x3+ 2kx – 4 + k fonksiyonunun grafiği x eksenini (-2, 0) noktasında kestiğine göre k değerini bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı 

Sıra Sizde

Boyu 20 cm olan bir fidanın dikildikten sonraki boyunun zamana bağlı değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Fidanın boyu 1. yılın sonunda 22 cm, 7. yılın sonunda 118 cm olmuştur.

Zaman (yıl)    0     1    2   3    4       5     6       7 …

Boy (cm)      20    22  28  38  52   70   92  118 …

Fidanın boyunun 2 ile 6. yıl arasındaki (2 ile 6. yıllar dâhil) ortalama değişim hızını bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı 

Alıştırmalar

1. Hüseyin, bir iş yerinde staj yapmakta ve evin masraflarına yardımcı olmak için haftalık kazancının yarısını annesine vermektedir.

a) Hüseyin’in annesine verdiği parayı haftalık kazancının bir fonksiyonu olarak yazınız.

b) Hüseyin’in 10. hafta sonunda annesine vereceği toplam parayı haftalık kazancı cinsinden bulunuz.

c) Hüseyin’in evin masraflarına yapmış olduğu katkının kaç hafta sonra haftalık kazancının 3 katı olacağını bulunuz.

2. Bir balıkçının belli bir zamana kadar tuttuğu balıkların sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Balıkçı 1. saatin sonuna kadar 3 balık, 2. saatin
sonuna kadar 8 balık tutmuştur.

Tabloya göre, 2 ile 5. saatler arasında (2 ile 5. saatler dâhil) tutulan balık sayısındaki ortalama değişim hızını bulunuz.

3.20 cm uzunluğundaki bir mumun yakıldıktan sonraki boyunun grafiği şekildeki gibi doğrusal verilmiştir.

a) Mumun boyunun zamana göre değişimini gösteren f(x) fonksiyonunu bulunuz.

b) Yakıldıktan kaç saat sonra mumun tamamen eriyeceğini bulunuz.

4.Yukarıda f: [-5, 7] → ℝ olacak şekilde y = f(x) fonksiyonu verilmiştir. Buna göre f(x) ≤ 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamını bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı 

Sıra Sizde

f: ℝ →ℝ, f(x) = (x + 2)2 – 3 fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı 

Sıra Sizde

Tepe noktası T(1, -4) olan ve (0, -5) noktasından geçen parabolün denklemini yazınız.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı 

Alıştırmalar

1. y = 3×2 – 5x + 2 fonksiyonunun alabileceği en küçük değeri bulunuz.

2. (0, 3), (-1, 4) ve (2, 19) noktalarından geçen parabol denklemini bulunuz.

3.Birimkarelerden oluşan analitik düzlemde grafikleri verilen parabolleri aşağıdaki denklemlerle eşleştiriniz.

f(x) = (x – 1)2 + 3

g(x) = -(x + 1)2 – 3

h(x) = -(x – 3)2 + 1

t(x) = (x + 1)2

4. y = -4x + k doğrusu

y = x2 + 2x + 14 parabolüne teğet olduğuna göre k değerini bulunuz.

5. y = 2x – 3 doğrusu ile y = -x2 + 4x + 5 parabolü A ve B noktalarında kesişiyor. Bu iki nokta arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu
bulunuz.

6. Yandaki şekilde y = 3×2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. OABC bir
dikdörtgen ve |AB| = 2|AO| olduğuna göre OABC dikdörtgeninin alanının kaç birimkare olduğunu bulunuz.

7. y = x2 – 2mx + m + 1 parabolünün tepe noktası y = 2x – 5 doğrusu üzerinde olduğuna göre m nin pozitif değerini bulunuz.

8.Su kemerleri, geçmiş yıllarda suyu bir bölgeden başka bir bölgeye aktarmak için yapılmış su yollarıdır. Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi
su kemerleri genelde parabol şeklinde inşa edilmiştir. Bir su kemerinin tepe noktasının yerden yüksekliği 12 metre, ayaklarının iç kısımları arasındaki mesafe 8 metredir. Buna göre yukarıdaki gibi modellenen parabolün denklemini simetri ekseni y olacak şekilde yazınız.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı 

Sıra Sizde

Çevresi 80 m olan dikdörtgenin alanının en çok kaç metrekare olduğunu bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı 

Sıra Sizde

f(x) fonksiyonunun grafiği (-1, 0) noktasında x eksenine teğet olup (0, 1) noktasından geçmektedir. Buna göre y = f(x + 3) – 5 fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı 

A) Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

1. y = f(x) fonksiyonunun A ve B noktaları arasındaki ……………………………………………… bu noktalardan geçen kesenin eğimine eşittir.

2. İkinci dereceden fonksiyonların grafiğine ……………………… denir.

3. y = ax2 + bx + c fonksiyonlarının grafiğinin tepe noktasından geçen ve x eksenine dik olan doğruya ……………………… denir.

4. Fonksiyon grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsislerine fonksiyonun ……………………… denir.

5. Bir f(x) fonksiyonu bir aralıkta sıfırdan ……………………… değerler almışsa o aralıkta fonksiyonun grafiği x ekseninin altında çizilir.

6. y = ax2 parabollerinin simetri ekseni ……………………… doğrusudur.

B) Aşağıda verilen numaralandırılmış ifadeleri harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

7. Tepe noktası T(-2, 3) olan parabolün simetri ekseninin denklemi ( ) olur.

8. y = x2 + 5x + a parabolü x eksenine teğet olduğuna göre a nın değeri ( ) olur.

9. f: ℝ → ℝ, f(x) = x2 + 4x + 3 fonksiyonunun minimum değeri ( ) olur.

10. İkinci dereceden bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların
apsisleri toplamı -12 olduğuna göre simetri ekseninin denklemi ( ) olur.

11. f(x) = x2 + 2x + 1 fonksiyonunun grafiği a birim sola, b birim yukarı
ötelendiğinde g(x) = x2 – 4x + 10 fonksiyonunun grafiği elde ediliyor.
Buna göre a.b değeri ( ) olur.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı 

C) Aşağıdaki soruların çözümlerini altlarındaki boşluklara yazınız.

12. y = x2 – 3x – 10 parabolü ile y = x + 2 doğrusu A ve B noktalarında kesiştiğine göre AB uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.

13. y = (m + 1)x2 – 2mx + 10 parabolünün simetri ekseni x 2 1 =- doğrusu olduğuna göre m değerini bulunuz.

14. f(x) = x2 – x – 2 fonksiyonunun grafiği analitik düzlemde sağa doğru 3 birim, yukarı doğru 2 birim ötelenerek g(x) fonksiyonu elde
ediliyor. Buna göre g(-4) değerini bulunuz.

15.Yukarıda y = x2 + x + 2a – 4 parabolünün grafiği verilmiştir. |AB| = 5 birim olduğuna göre a değerini bulunuz.

16. y = (a – 2)x2 + 2x + a + 4 parabolünün tepe noktası 1. bölgededir. Parabol y eksenini pozitif tarafta kestiğine göre a nın kaç tam sayı değeri alabileceğini bulunuz.

17.Yukarıdaki şekilde y = -x2 parabolü dönüştürülerek 4 yeni parabol elde edilmiştir. Bu parabollerin denklemlerini yazınız.

18.Yukarıdaki f(x) fonksiyonunun grafiği bir paraboldür. Bu parabol x eksenini (-1, 0), (3, 0) noktalarında keser. |BC| = 3 birim olduğunda OABC dikdörtgeninin alanının kaç birimkare olduğunu bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı 

19. Bir mühendis Süleymaniye Camisi’nin kubbesinin mevcut hâlinden geniş ya da dar olması durumundaki görüntüsünü görmek istiyor. Caminin bir fotoğrafını analitik düzleme yerleştiren mühendis, kolları kubbenin sınırları ile örtüşen ve örtüşmeyen farklı renklerde paraboller çiziyor.

Mühendis

Yeşil parabolün denklemini f(x) = ax2 + c, m,n ∈ ℝ olmak üzere

Mavi parabolün denklemini g(x) = dx2 + c,

Mor parabolün denklemini h(x) = px2 + c olarak yazıyor.

Yeşil parabol x eksenini (-6, 0) ve (6, 0) noktalarında kesmekte, A(-3, 27) noktasından geçmektedir.

Fotoğrafta kubbenin alt sınırı 27 cm yükseklikte olduğuna göre

a) a, d ve p sayılarını sıralayınız.

b) Kubbenin yüksekliğinin kaç cm olduğunu bulunuz.

20. Zeki Bey, bir kenarı nehirle sınırlı arazisinin bir bölümünü 3 çocuğu
arasında şekildeki gibi eşit olarak paylaştırmak istiyor ve çocuklarına bu maksatla 360 metre dikenli tel veriyor. Zeki Bey’in her bir çocuğunun dikenli tel kullanarak saracağı arsanın maksimum alanını bulunuz.

21.Yukarıdaki şekilde f: [-6, 6] → ℝ fonksiyonunun grafiğinin bir bölümü
verilmiştir. Grafiği fonksiyonun tek olma durumuna göre tamamlayınız.

22. Otomobiliyle Rize’den Ankara’ya seyahat eden Ömer Bey, 5 buçuk saat sonra Samsun’a varıyor. 1 buçuk saat daha yol aldıktan sonra Çorum’da yarım saat mola veriyor. Molanın ardından 2 saat sonra Ankara’ya ulaşıyor. Ömer Bey’in seyahat esnasındaki konumlarının (km) zamana (sa.) bağlı grafiği aşağıda verilmiştir.

Grafiğe göre Ömer Bey’in

a) Yol boyunca yaptığı,

b) Rize-Samsun arasındaki,

c) 7 ile 8 saatleri arasındaki,

ç) Çorum-Ankara arasındaki ortalama değişim hızını bulunuz.

23. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre Türkiye’deki çiftçilerin genel nüfusa oranı 2002 yılında %34,2 ve 2011 yılında %23,2 olarak tespit edilmiştir. Bu yıllar arasında çiftçilerin genel nüfusa oranında meydana gelen ortalama değişim hızını bulunuz.

11.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

24.Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Parabol üzerindeki A(-3, a) ve B(2, b) noktalarından geçen kesenin eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) -2    B) -1    C) 1    D) 2    E) 4

25.Yukarıdaki f(x) fonksiyonunun grafiğinde hangi aralıktaki ortalama değişim hızı 5/2 olur?

A) [-2, 2]    B) [2, 4]    C) [5, 7]    D) [1, 3]    E) [3, 5]

26. y = 3×2 – 3x + 5 parabolü üzerinde apsisi m olan bir noktanın koordinatlar toplamının en küçük olması için m nin değeri kaç olmalıdır?

27. y = x2 – 2x + a parabolüne başlangıç noktasından çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre a kaçtır?

28. f(x) fonksiyonunun grafiği x eksenini (-2,0) ve (4, 0) noktalarında kesmektedir. Buna göre f(x + 3) fonksiyonunun grafiği x eksenini hangi noktalarda keser?

A) 1 ve 2    B) 1 ve 7    C) -5 ve 1    D) -4 ve 3    E) -3 ve 1

29.Bir aracın gittiği yola bağlı olarak deposundaki yakıtın değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Aracın deposunda kalan yakıt miktarının aracın gittiği yolun bir fonksiyonu olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

11.SINIF MEB ve TOP YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.