İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

Bu yazımızda 12.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Sayfa 22-30 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 1.Ünite Friendship cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 1.Ünite  MUSIC Sayfa 22-23-24-25-26-27-28-29-30 Cevapları

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

A. Work in pairs and decide which of the qualities of a good friend the statements are related to.

A. İkili çalışın ve ifadelerin  hangisinin iyi bir arkadaşın nitelikleriyle ilişkili olacağına karar verin.

B. Mr. Robbins, the new English teacher, is telling his students a story of a good friend. Which of the given qualities of a good friend given below are mentioned in the story? Listen and tick the ones you can infer. Tapescript 2.1

B. Yeni İngilizce öğretmeni Bay Robbins, öğrencilerine iyi bir arkadaşın hikayesini anlatıyor. Hikayede iyi bir arkadaşın verilen niteliklerinden hangisi aşağıda belirtilmiştir?
Çıkarabileceklerinizi dinleyin ve işaretleyin. Bant Listesi 2.1.

ayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

A. Now, listen to some students talking to each other about Mr. Robbins after his class. Fill in the missing parts with specific information from their conversation. Tapescript 2.2

A. Şimdi, dersten sonra Bay Robbins hakkında birbirleriyle konuşan bazı öğrencileri dinleyin. Eksik kısımları konuşmalarından belirli bilgilerle doldurun. Kaset 2.2

B. Below is a dialogue between Judy and Mina. They are talking about Mr. Robbins. Use the sentences about personal features in the box to complete the missing parts.

B. Aşağıda Judy ve Mina arasında bir diyalog var. Bay Robbins hakkında konuşuyorlar. Kullan Eksik parçaları tamamlamak için kutudaki kişisel özelliklerle ilgili cümleler.

C. Talk to your friends about someone they look up to. Ask and answer questions about their personal features as in the dialogue.

C. Arkadaşlarınızla örnek aldıkları biri hakkında konuşun. Hakkında sorular sorun ve cevaplayın diyalogdaki gibi kişisel özellikleri ile ilgili sorular sorun ve cevaplayın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

A. Below is Mr. Robbins’ attitude rubric and the weight of some criteria for him. Study the rubric and then, discuss what kind of students Mr. Robbins wants. The adjectives in the box may be of help.

C. Aşağıda, Bay Robbins’in tutum değerlendirme tablosu ve onun için bazı kriterlerin ağırlığı bulunmaktadır. Çalışın
değerlendirme listesi ve ardından, Bay Robbins’in ne tür öğrenciler istediğini tartışın. İçindeki sıfatlar
kutusu yardımcı olabilir.

B. Mr. Robbins handed out a survey about what kind of a teacher his students expect. Below is a graph showing the results. How would you interpret this graph? Share your answers with your friends.

B. Bay Robbins, öğrencilerinin ne tür bir öğretmen beklediğiyle ilgili bir anket dağıttı. Altında sonuçları gösteren bir grafiktir. Bu grafiği nasıl yorumlarsınız? Cevaplarınızı paylaşın arkadaşlarınla.

A. Why do people need to make friends?

A. İnsanlar neden arkadaş edinmeye ihtiyaç duyar?

B. What kind of friendships come to an end soon and what kind are likely to continue?Discuss with your friends.

B. Ne tür arkadaşlıklar yakında sona eriyor ve ne tür arkadaşlıklar devam edecek? Arkadaşlarınızla tartışın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

C. Read the argumentative text on today’s friendships and find out what make a true friendship.

C. Bugünün arkadaşlıkları üzerine tartışmalı metni okuyun ve gerçek bir arkadaşlığı neyin oluşturduğunu öğrenin.

D. Below are pairs of statements related to each paragraph. Put a tick by the statement that is the main conclusion in each pair.

D. Aşağıda, her paragrafla ilgili ifade çiftleri bulunmaktadır. Her çiftteki ana sonuç olan ifadeye bir onay işareti koyun.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

A. What animals or pets are known for loyalty?

A. Sadakatle tanınan hayvanlar veya evcil hayvanlar nelerdir?

B. Have you heard or read about a story based on loyalty?

B. Sadakate dayalı bir hikaye duydunuz veya okudunuz mu?

C. Read the text and find out some examples of loyalty

C. Metni okuyun ve bazı sadakat örneklerini öğrenin

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

D. List the personal features of the people in the text.

D. Metindeki kişilerin kişisel özelliklerini listeleyin.

E. In the paragraphs 2, 3, 4, 5, there is one extra sentence that is irrelevant to the descriptions of the people in the text. When you omit them, the general meaning of the paragraphs does not change. Work in pairs and underline the extra sentences. One has been done for you.

E. 2, 3, 4, 5’inci paragraflarda, konuyla ilgisi olmayan fazladan bir cümle vardır. metindeki kişilerin açıklamaları. Bunları ihmal ettiğinizde, genel anlamı paragraflar değişmez. Çiftler halinde çalışın ve ekstra cümlelerin altını çizin. Birinde var senin için yapıldı.

A. Below are the pictures of Professor Hidesaburo Ueno, Richard Gere and a Japanese man and what people said about their similarities and differences. Read and decide whether you agree or disagree.

A.Aşağıda Profesör Hidesaburo Ueno, Richard Gere ve bir Japon adamın resimleri var. ve insanların benzerlikleri ve farklılıkları hakkında söyledikleri. Okuyun ve karar verin
katılıyorsunuz veya katılmıyorsunuz.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

B. Look at the pictures below and describe the people. Then, tell the similarities and differences between them in each picture by stating reasons as in Part 6 A

B. Aşağıdaki resimlere bakın ve insanları tanımlayın. Sonra benzerlikleri söyleyin ve Bölüm 6 A’daki gibi farklılıkları nedenler belirterek açıklayın.

7 A. What do the following proverbs emphasize about friendship? Discuss with friends.

7 A. Aşağıdaki atasözleri arkadaşlık hakkında neyi vurgular? Arkadaşlarla tartışın.

B. With your partner, list some of the adjectives that describe a good friend and discuss the reasons.

B. Partnerinizle, iyi bir arkadaşı tanımlayan sıfatlardan bazılarını listeleyin.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

C. Read the essay and find out the qualities of a good friend according to the writer.

C. Yazara göre makaleyi okuyun ve iyi bir arkadaşın niteliklerini öğrenin.

D. Below are statements related to a good friendship. Work in pairs and associate the statements with adjectives in the box. More than one option is possible.

D. Aşağıda iyi bir arkadaşlıkla ilgili ifadeler bulunmaktadır. Çiftler halinde çalışın ve kutuda sıfatlar içeren ifadeler. Birden fazla seçenek mümkündür.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

E. Use the following template to write an opinion essay. Choose at least 2 or 3 qualities and state reasons.

E. Bir fikir yazısı yazmak için aşağıdaki şablonu kullanın. En az 2 veya 3 nitelik ve durum seçin nedenini söyleyin.

B. Read and determine the stress patterns of the words. Then, listen and check. Tapescript 2.4

B. Kelimelerin vurgu modellerini okuyun ve belirleyin. O zaman dinle ve kontrol et. Bant Dosyası 2.4.

12.SINIF MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.