İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 41-48 CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

12.SINIF COUNT ME IN İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI MEB YAYINCILIK

Bu yazımızda 2021-2022 12.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 41-48 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

12.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 167 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 4.Ünite Coming Soon cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

12.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 12.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Cooming Soon Sayfa 41-42-43-44-45-46-47-48-49 Cevapları

 

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı 

A. Do you think you are safe online?

A. Çevrimiçi güvende olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Have you ever heard of or withnessed a cyber crime?

Hiç bir siber suç duydunuz mu veya gördünüz mü?

C.Read the text and answer the questions.

C. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

Work in groups. Fill inthe lists with expressions/ Jargon related to cyber crimes and rights from the texts.

Gruplarla çalışmak. Listeleri siber suçlar ve metinlerdeki haklarla ilgili ifadeler / Jargon ile doldurun.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı 

A Do you know or play any cyber games that teach you something?

A Size bir şey öğreten herhangi bir siber oyun biliyor musunuz veya oynuyor musunuz?

Read the text and find out in what way the cyber game mentioned can be of help.

Metni okuyun ve bahsedilen siber oyunun ne şekilde yardımcı olabileceğini öğrenin.

C.Answer the following Questions.

C. Aşağıdaki Soruları cevaplayın.

D.The bolt parts of the steps of the game Coleaver are embedded in the text.Work in groups and put them ınto the correct order.

D. Coleaver oyununun adımlarının cıvata kısımları metne gömülüdür. Gruplar halinde çalışın ve onları doğru sıraya koyun.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

E.The text also has the scenarlo of the game Coleaver. Complete rhe list related to the compononets of the scenario.

E. Metinde ayrıca Coleaver oyununun senaryosu da var. Senaryonun bileşenleri ile ilgili açıklamayı tamamlayın.

F.Imagine that you have designed a cyber game and are trying to sell it to a company.Use the alide frames with headings on pand prepare a slide show to ıntroduce the game.For the scneario part, include the charecters,setting, purpose, main actions, etc.

F. Bir siber oyun tasarladığınızı ve bir şirkete satmaya çalıştığınızı düşünün. Pandada başlıkları olan alide çerçeveleri kullanın ve oyunu tanıtmak için bir slayt gösterisi hazırlayın. Scneario kısmı için karakterleri, ortamı, amacı, ana eylemler vb.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

A. Discuss the positive and negative effect of cyber games and jot down some notes.

A. Siber oyunların olumlu ve olumsuz etkilerini tartışın ve bazı notlar alın.

Watch the video and take notes about positive and negative effects of cyber games.

Videoyu izleyin ve siber oyunların olumlu ve olumsuz etkileri hakkında notlar alın.

You will watch the same video again with some parts undubbed.

Aynı videoyu bazı kısımları abonelikten çıkarılmış olarak tekrar izleyeceksiniz.

4.A. The length of the lines in the below diagram shows the progress humanbeings made.

4.A. Aşağıdaki diyagramdaki çizgilerin uzunluğu, insanların yaptığı ilerlemeyi göstermektedir.

To what extent can we predict the future? Discuss with friends.

Geleceği ne ölçüde tahmin edebiliriz? Arkadaşlarla tartışın.

Read the passage and discuss the predictions and plans.

Bölümü okuyun ve tahminleri ve planları tartışın.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

D. The text gives examples of predictions and plans for the future. Now, share your predictions and plans with your friends. Cover as many fields as possible. Try to include predictions and plans for education, jobs, technology, environment, transportation, social life, etc.

D. Metin gelecek için tahmin ve plan örnekleri verir. Şimdi tahminlerinizi ve planlarınızı arkadaşlarınızla paylaşın. Mümkün olduğunca çok alanı örtün. Eğitim, iş, teknoloji, çevre, ulaşım, sosyal yaşam vb. İçin öngörüleri ve planları dahil etmeye çalışın.

E. Now, in the light of the sentences you’ve heard from your classmates and your own predictions, describe the imaginary future in your mind in a detailed way in a paragraph. The questions below may be of help.

E. Şimdi, sınıf arkadaşlarınızdan ve kendi kendinizden duyduğunuz cümlelerin ışığında tahminler, zihninizdeki hayali geleceği ayrıntılı bir şekilde bir paragrafta tanımlayın.Aşağıdaki sorular yardımcı olabilir.

12.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı 

5.Listen to the recored passages about virtual reality and imaginary world and match them to the topics given below.

5. Sanal gerçeklik ve hayali dünya ile ilgili rekor pasajları dinleyin ve aşağıda verilen konularla eşleştirin.

6.Listen and notice the reduced forms of will and will not. Then, practices them.

6. Azaltılmış irade ve irade biçimlerini dinleyin ve dikkat edin. Ardından pratik yapın.

B. Work in pairs. Practise the sentences as in the examples. You can add some more examples, if necessary.

B. İkili çalışın. Cümleleri örneklerdeki gibi uygulayın. Gerekirse biraz daha örnekler ekleyebilirsin.

12.SINIF MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.