ANAYASA KONU ANLATIMI

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ (ESKİ VE YENİ HALİ )

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu yazımızda 2017 Anayasa Değişikliği ile birlikte değişen maddelerin eski ve yeni hallerini hazırladık. ÖSYM 2017 Anayasa Değişikliği ile ilgili sorular sormaktadır. O yüzden bu yazımıza dikkatli bir şekilde çalışmanızı tavsiye ederiz.Bilgi Ağacım ailesi olarak sınavlarınızda başarılar dileriz.

BİLGİ : Arkadaşlar 2017 Anayasa Değişikliklerini konu anlatımlarının içinde de bulabilirsiniz. Biz bu yazımızda tüm değişiklikleri tek yazıda göstermek için hazırladık. İyi Çalışmalar.

DİKKAT !!! Türkiye’de şimdiye kadar 7 kez referanduma gidilmiştir.(1961-1982-1987-1988-2007-2010-2017)

NOT : Değişiklikler 16 Nisan 2017 yılında yapılan referandum ile onaylanmıştır.

-(ESKİ)  TBMM üye tam sayısı (milletvekili sayısı) 550 

-(YENİ) TBMM üye tam sayısı (milletvekili sayısı) 600 

– (ESKİ) Salt Çoğunluk = 276

-(YENİ)  Salt Çoğunluk = 301

– (ESKİ) TBMM seçimleri dört yılda bir yapılır.

-(YENİ) TBMM seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

NOT : TBMM genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir.Maddesi kaldırılmıştır.

– (ESKİ) Milletvekili seçilme yeterliği yaşı  25 (yirmi beştir).

-(YENİ) Milletvekili seçilme yeterliği yaşı 18 (on sekizdir).

– (ESKİ) Milletvekili seçilme yeterliliği yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar milletvekili seçilemezler.

-(YENİ) Milletvekili seçilme yeterliliği askerlikle ilişiği olanlar milletvekili seçilemezler.

– (ESKİ) Anayasanın 127. maddesinde yer alan: ” Ancak milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.” hükmü kaldırılmıştır.

– (ESKİ) Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir.

-(YENİ) Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilmez.

– (ESKİ) Başbakanlık ve Bakanlar kurulu var.

-(YENİ) Başbakanlık ve Bakanlar kurulu yok.

– (ESKİ) Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

-(YENİ) Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı (Devlet Başkanı)

DİKKAT !!! Bakanlar Kurulunun kaldırılması ile birlikte TBMM Bakanlar Kurulunu denetler maddesi ve güven oylaması kaldırılmıştır.

– (ESKİ)  TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Soru-Genel Görüşme-Meclis Araştırması- Meclis Soruşturması- Gensoru

-(YENİ) TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Yazılı Soru-Genel Görüşme-Meclis Araştırması – Meclis Soruşturması

DİKKAT !!! Cumhurbaşkanı yardımcıları yazılı soruları cevaplama süresinin 15 gündür.

– (ESKİ) Kanunların çıkarılması Milletvekilleri ( Kanun Teklifi) ve Bakanlar Kurulu (Kanun Tasarısı)

-(YENİ) Kanunların Çıkarılması Milletvekilleri (Kanun Teklifi)

DİKKAT !!! Bakanlar Kurulunun kaldırılması ile birlikte Tüzük ve Kanun Hükmünde Kararname kaldırılmıştır.

– (ESKİ) Milli Güvenliğin Sağlanması ve TSK’nın hazırlanmasından Bakanlar Kurulu TBMM’ye Sorumlu

-(YENİ) Milli Güvenliğin Sağlanması ve TSK’nın hazırlanmasından Cumhurbaşkanı TBMM ‘ye Sorumlu

– (ESKİ) Sıkıyönetim ve ilgili kavramlar kaldırılmıştır.

-(YENİ) Cumhurbaşkanı OHAL durumlarında ülkeyi Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yönetebilecek

(YENİ) Kimler Cumhurbaşkanı Adayı Gösterebilir.

*Siyasi Parti Grupları

*En son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına ya da birlikte en az % 5’ini alan siyasi partiler.

*En az 100.000 seçmenin imzası.

DİKKAT !!! Bir kişi en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir.Ancak Cumhurbaşkanın ikinci döneminde TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verirse tekrar seçilebilecek.

DİKKAT !!! Bir kişi hem Cumhurbaşkanı hem de Milletvekili adayı olamaz.

– (ESKİ) Cumhurbaşkanına TBMM Başkanı vekalet eder.

-(YENİ) Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanı Yardımcıları vekalet eder.

-(YENİ) Seçimlerin yenilenmesine TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla ya da Cumhurbaşkanı karar verebilir.

DİKKAT !!! Seçimlerin yenilenmesine herhangi bir şekilde karar verildiğinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri genel seçimleri birlikte yapılır.

– (ESKİ)  TBMM’yi tatilde ya da ara verme durumlarında Cumhurbaşkanı ya da TBMM Başkanı doğrudan olağanüstü durumlarında toplantıya çağırabilir.

-(YENİ) TBMM’yi tatilde ya da ara verme durumlarında Cumhurbaşkanı doğrudan olağanüstü durumlarında toplantıya çağırabilir.

-(YENİ) Cumhurbaşkanı hakkında , bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir.

*TBMM üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

* TBMM üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir.

DİKKAT !!! Cumhurbaşkanının bütün işlemlerine yargı yolunun açık olduğuna yer verildi.

– (ESKİ) Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

-(YENİ) Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

– (ESKİ)  Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşur.Toplantı yeter sayısı 12’dir.

-(YENİ) Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. Toplantı yeter sayısı 10’dur. (Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılımasından dolayı üye sayısı 15’e düşmüştür.)

DİKKAT !!! Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tamamen kaldırılmıştır.

– (ESKİ)  Eski adı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’dur(HSYK).

-(YENİ) Yeni adı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak değişmiştir.

– (ESKİ) HSYK 22 Asıl ve 12 yedek üyeden ve 3 daire şeklinde çalışmaktadır.

-(YENİ)  HSK 13 üyeden oluşmakta ve 2 daire şeklinde çalışmaktadır.

NOT : Hakimler ve Savcılar Kurulunun Başkanı Adalet Bakanı ve doğal üyesi de Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır.

NOT : HSK üyeleri dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilirler.

– (ESKİ) HSYK kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde yapılır.

-(YENİ) HSK kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30  gün içinde yapılır. 

– (ESKİ) Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar. 

-(YENİ) Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanmazlar.

-(YENİ) Cumhurbaşkanının bütçe kanun teklifi mali yılbaşından en az yetmiş beş gün önce meclise sunması gerektiği ve milletvekillerinin bütçe için gider artırıcı veya  gider azaltıcı öneride bulunamayacağı kararlaştırıldı.

Yapılan Değişikliklerle Anayasadan ve Türk Hukuk Sisteminden Kaldırılanlar

-Kanun Hükmünde kararname

-Güvenoyu

-Sıkıyönetim

-Bakanlar kurulu mekanizması

-Tüzük tasarı

-Geçici Bakanlar Kurulu ve işlemleri

-Olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnameleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.