İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI 

7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 6.Ünite Sayfa 90-105 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 6.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

 

Bilim ve Kültür Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.Sınıf  Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 6.Ünite Sayfa 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104 Cevapları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

a. Do you think it is easy to organize a party? Why?

a. Bir parti düzenlemenin kolay olduğunu mu düşünüyorsun? Neden?

b. What do you need for a great party?

Harika bir parti için neye ihtiyaç var?

1 Use the given words in the box and fi ll in the blanks. One word is extra.

1 Kutuda verilen kelimeleri kullanın ve boşlukları doldurun. Bir kelime fazladan.

2 Make your own sentences by using the following words.

2 Aşağıdaki kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi oluşturun.

3 Suppose you’re giving a birthday party. Tick (✓) the things you need. Then,complete the list.

3 Bir doğum günü partisi verdiğinizi varsayalım. İhtiyacınız olan şeyleri işaretleyin (✓). Sonra,listeyi tamamlayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı 

1.Listen and write what these people need for their parties. Mention the
quantities.

Bu insanların partileri için neye ihtiyacı olduğunu dinleyin ve yazın. Bahsedin miktarları.

2 Listen and fi ll in the blanks.

2 Boşlukları dinleyin ve doldurun.

3 Listen and number the pictures.

3 Resimleri dinleyin ve numaralandırın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı 

1 Look at the list below and talk about the sequence of the things you should do.

1 Aşağıdaki listeye bakın ve yapmanız gereken şeylerin sırası hakkında konuşun.

2 Take some notes for your party. Then, work in pairs, ask and answer.

2 Partiniz için bazı notlar alın. Sonra ikili çalışın, sorun ve cevaplayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı 

1 Look at the pictures and guess what they are talking about.

1 Resimlere bakın ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2 Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What is Martha planning to do?

a. Martha ne yapmayı planlıyor? 

b. What should Martha do to organize a party?

b. Merve bir parti düzenlemek için ne yapmalı?

a Complete the sentences according to the dialogue.

a Diyaloğa göre cümleleri tamamlayın.

b Tick () the things Martha needs.

b Martha’nın ihtiyacı olan şeyleri işaretleyin ().

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 

4.Martha arranged a welcome party for her brother. Now, they are at the party. Work in groups of three and act out the conversation.

4. Martha, kardeşi için bir hoşgeldin partisi düzenledi. Şimdi, partideler. Üçlü gruplar halinde çalışın ve sohbeti canlandırın.

a Match and complete the sentences. One answer is extra.

a Cümleleri eşleştirin ve tamamlayın. Bir cevap fazladır.

b Read the dialogue again and write True (T) or False (F).

b Diyaloğu tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı 

5.Read the e-mail.

E postayı oku.

a.Write six things Doris needs for the party.

Doris’in parti için ihtiyaç duyduğu altı şeyi yazın.

b Write what these people are doing for the party.

b Bu insanların parti için ne yaptığını yazın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı 

6 Read the invitation card and answer the questions.

6 Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What kind of party is Kate having?

2. When is the party?

3. What time does the party start?

4. What should the guests wear at the party?

5. Why should the guests join the party?

1. Kate ne tür bir parti veriyor?

2. Parti ne zaman?

3. Parti ne zaman başlıyor?

4. Partide konuklar ne giymelidir?

5. Misafirler partiye neden katılmalı?

7.Imagine you are joining Kate’s party. Which character would you like to be?Why?

7. Kate’in partisine katıldığınızı hayal edin. Hangi karakter olmak istersiniz? Neden?

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı 

1.Suppose you are the host of a party. Work in pairs. Make suggestions and
accept or refuse them.

Bir partinin ev sahibi olduğunuzu varsayalım. İkili çalışın. Önerilerde bulunun ve kabul edin veya reddedin.

2 Look at the pictures and talk about the quantities.

2 Resimlere bakın ve miktarlar hakkında konuşun.

3 Make a list of the things you need for the party you are giving. Build up short dialogues as in the example.

3 Verdiğiniz parti için ihtiyacınız olan şeylerin bir listesini yapın. Kısa inşa et
örnekteki gibi diyaloglar.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

Read the invitation card on page 96 again. Then, prepare a birthday party invitation and mention about the following titles.

96. sayfadaki davetiye kartını tekrar okuyun. Ardından bir doğum günü partisi davetiyesi hazırlayın ve aşağıdaki başlıklardan bahsedin.

1.Organize a surprise party. Prepare a list for needs, food, drinks, guests and an invitation card for the guests.

Sürpriz bir parti düzenleyin. İhtiyaçlar, yiyecekler, içecekler, misafirler için bir liste hazırlayın ve misafirler için bir davetiye.

2 Expand your visual dictionary with new words.

2 Görsel sözlüğünüzü yeni kelimelerle genişletin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 

Match the words with the pictures. Then, write what Jane should do to
organize a great party. One word is extra.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Sonra Jane’in yapması gerekenleri yazın
harika bir parti düzenleyin. Bir kelime fazladan.

Now, add three more suggestions.

Şimdi üç öneri daha ekleyin.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 

2.Listen and fi ll in the blanks.

Dinle ve boşlukları doldur.

3 Build up sentences / questions.

3 Cümleler / sorular oluşturun.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 

4 Put the sentences in order to make a dialogue.

4 Diyalog kurmak için cümleleri koyun.

Now, answer the questions.

Şimdi Soruları cevaplayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı 

5 Match the questions with the answers. One answer is extra.

5 Soruları cevaplarla eşleştirin. Bir cevap fazladır.

6 Suppose you are giving a party. Make a to-do list.

6 Bir parti verdiğinizi varsayalım. Bir yapılacaklar listesi yapın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 

7 Look at the list and write what these people should do.

7 Listeye bakın ve bu insanların ne yapması gerektiğini yazın.

Use the given sentences and complete the dialogue.

Verilen cümleleri kullanın ve diyaloğu tamamlayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

9 Do the quiz!

9 Testi yapın!

10 Answer the questions.

10 Soruları cevaplayın.

2020-2021 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.