İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI 

7.SINIF BİLİM VE KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 7.ÜNİTE CEVAPLARI 

Bu yazımızda 7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 7.Ünite Sayfa 90-105 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 192 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 7.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

 

Bilim ve Kültür Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

7.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.Sınıf  Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları 7.Ünite Sayfa 105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121 Cevapları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı 

GET READY!

a. Do you have any dreams?
b. What will you do in the future?

VOCABULARY

1.Match the synonyms of the words given in the box and write. One word is extra.

Kutuda verilen kelimelerin eş anlamlılarını eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazla var.

2. Tick (✔) the ones you think you’ll have in the future. Then, write.

2. Gelecekte sahip olacağınızı düşündüklerinizi işaretleyin (). Sonra yaz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı 

1. Listen and write about Nazan’s and William’s future life.

1. Nazan’ın ve William’ın gelecekteki hayatı hakkında dinleyin ve yazın.

2. Listen and fi ll in the blanks.

2. Boşlukları dinleyin ve doldurun.

3. Listen again and write True (T) or False (F).

3. Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı 

1. Make predictions about your future under the given headings.

1. Verilen başlıklar altında geleceğiniz hakkında tahminlerde bulunun

2. Work in pairs. Ask the following questions to each other and get the answer.

2. İkili çalışın. Aşağıdaki soruları birbirinize sorun ve cevabı alın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı 

1. Look at the picture and guess who they are and what they are talking about.

1. Resme bakın ve kim olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2. Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

3. Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.

3. Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

a. Circle the correct option.

a. Doğru seçeneği daire içine alın.

b. Tick () the pictures mentioned in the dialogue.

b. Diyalogda bahsedilen resimleri işaretleyin () ...

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı 

4. Read the newspaper article.

4. Gazete makalesini okuyun.

a. Complete the sentences according to the news.

a. Habere göre cümleleri tamamlayın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı 

b. Answer the questions according to the article on page 110.

b. Soruları 110. sayfadaki makaleye göre cevaplayın.

5. Read the predictions about the year 2100. Give numbers 1-6 in order to the possibility of them to you.

5. 2100 yılı ile ilgili tahminleri okuyun. Size olasılıkları için 1-6 arası sayılar veriniz.

Now, write two more predictions of your own about the year 2100. Then, share them with your friends.

Şimdi, 2100 yılı hakkında kendinize ait iki tahmin daha yazın. Sonra bunları arkadaşlarınızla paylaşın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı 

6. Read the sentences and complete them by making meaningful predictions.

6. Cümleleri okuyun ve anlamlı tahminlerde bulunarak tamamlayın

7. Look at the example and fi ll in the chart.

7. Örneğe bakın ve çizelgeyi doldurun..

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı 

1. Discuss the following questions in groups of three.

1. Aşağıdaki soruları üçlü gruplar halinde tartışın.

2. Work in pairs and build up short dialogues. Use the questions and expressions given in the box.

2. İkili çalışın ve kısa diyaloglar oluşturun. Kutuda verilen soru ve ifadeleri kullanın..

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı 

Write your predictions about future events in a short paragraph. Use the following headings and the given expressions.

Kısa bir paragrafta gelecekteki olaylar hakkında tahminlerinizi yazın. Aşağıdaki başlıkları ve verilen ifadeleri kullanın.

1 Read the following letter. Then, write a simple letter about your dreams and expectations of the future.

1. Aşağıdaki mektubu okuyun. Ardından hayalleriniz ve gelecekten beklentileriniz hakkında basit bir mektup yazın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı 

EXERCISES

1. Fill in the charts.

1. Grafikleri doldurun.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı 

2 Listen and tick (✓) the pictures mentioned in Hüseyin’s speech.

2 Hüseyin’in konuşmasında bahsedilen resimleri dinleyin ve işaretleyin (✓).

Now, write about Hüseyin’s dreams for his future.

Şimdi Hüseyin’in geleceğiyle ilgili hayallerini yazın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı 

3. Tick () the ones you will do in the future and write a short paragraph.

3. İleride yapacaklarınızı işaretleyin ve kısa bir paragraf yazın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı 

4. Write six things that will happen in the world. Use the given adjectives.

4. Dünyada olacak altı şeyi yazın. Verilen sıfatları kullanın.

5. Look at the list and write which one you will/won’t do in the future.

5. Listeye bakın ve gelecekte hangisini yapacağınızı / yapmayacağınızı yazın.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı 

6. Read the sentences and respond to the predictions with the appropriate expressions below.

6. Cümleleri okuyun ve tahminlere aşağıdaki uygun ifadelerle yanıt verin.

7. Make predictions about the following.

7. Aşağıdakiler hakkında tahminlerde bulunun.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı 

8. Do the quiz!

8.Quizi yap!

9. Answer the questions.

9.Soruları cevapla.

 

2020-2021 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.