İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 22-35 CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 22-35 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Tutku Yayınları 2.Ünite Sayfa 22-34 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırladık.

8.Sınıf TUTKU Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2021-2022

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 2.Ünite Teen Life cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

8.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayıncılık 2021-2022 ;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.Sınıf  Tutku Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı Tutku Yayınları 2.Ünite  Teen Life Sayfa 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 Cevapları

 

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı 

1.Read and number the daily routines from the first thing you do to the last one on a typical day. Cross (✘) the routines that you don’t do.

1.Tipik bir günde yaptığınız ilk şeyden sonuncusuna kadar günlük rutinleri okuyun ve numaralandırın. Yapmadığınız rutinleri çaprazlayın (✘).

2.Use the time expressions below and talk about your daily routines in the class. Follow the example below.

2.Aşağıdaki zaman ifadelerini kullanın ve sınıftaki günlük rutinlerinizden bahsedin.aşağıdaki örneği takip et.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı 

3.Read the text. Check (✓) the correct boxes. Correct the false statements.

3.Metni oku. Doğru kutuları işaretleyin (✓). Yanlış ifadeleri düzeltin.

4. Write a paragraph about your daily routines. 

4.Günlük rutinleriniz hakkında bir paragraf yazın.

5.Peer Assessment: Exchange your work with your friend. Check and correct your friend’s paragraph. Use the checklist below. What else can you say to improve your friend’s work?

5.Akran Değerlendirmesi: Çalışmanızı arkadaşınızla paylaşın. Arkadaşınızın paragrafını kontrol edin ve düzeltin. Aşağıdaki kontrol listesini kullanın. Arkadaşınızın çalışmasını iyileştirmek için başka ne söyleyebilirsiniz?

6.Share your daily routines with the class. Use your paragraph in Part 4.

6.Günlük rutinlerinizi sınıfla paylaşın. 4. Bölümdeki paragrafınızı kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı 

1.Match the photos with the activities. Write the numbers of the correct photos.

1.Fotoğrafları aktivitelerle eşleştirin. Doğru fotoğrafların numaralarını yazın.

2.Write two more activities in the table below. Tick (✓) the correct statements and cross (✘) the incorrect ones in your opinion. What else can you say about different activities? Follow the example.

2.Aşağıdaki tabloya iki etkinlik daha yazın. Doğru ifadeleri işaretleyin (✓) ve size göre yanlış olanları işaretleyin (✘). Farklı aktiviteler hakkında başka ne söyleyebilirsiniz? Örneği takip edin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı 

1. Talk about your friend’s opinions about sports. You may use the questions below to help you.

1.Arkadaşınızın spor hakkındaki düşüncelerinden bahsedin. Size yardımcı olması için aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.

2. Listen and complete the conversation with the words in the box.

2. Dinleyin ve kutudaki sözcüklerle konuşmayı tamamlayın.

3. Listen to the rest of the conversation. Write “A” for Alex and write “C” for Claire in the boxes.

Geri kalan konuşmaları dinle. Kutulara Alex için “A”, Claire için “C” yazın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı 

4.What activities do you do regularly? How often do you do those activities? Write a short paragraph and give some details.

4.Düzenli olarak hangi aktiviteleri yaparsınız? Bu etkinlikleri ne sıklıkla yaparsınız? Kısa bir paragraf yazın ve bazı ayrıntılar verin.

5.Group Work: How often do they do those activities? Ask and answer about the favorite free time activities of your friends. Ask for some details in turn. Then share the interesting ones with your friends. Use the information in Part 4. Follow the example.

5. Grup Çalışması: Bu etkinlikleri ne sıklıkla yapıyorlar? Arkadaşlarınızın favori boş zaman aktivitelerini sorun ve cevaplayın. Sırayla bazı ayrıntılar isteyin. Sonra ilginç olanları arkadaşlarınızla paylaşın. 4. Bölümdeki bilgileri kullanın. Örneği izleyin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı 

1.Listen and number the types of music from 1 to 8 in the order you hear.

1.Dinleyin ve duyduğunuz sıraya göre 1’den 8’e kadar müzik türlerini numaralandırın.

2.Add one more type of music to the list. Then tick (✓) what you think about the types of music. You may tick (✓) more than one box.

2. Listeye bir müzik türü daha ekleyin. Daha sonra müzik türleri hakkında ne düşündüğünüzü işaretleyin (✓). Birden fazla kutuyu işaretleyebilirsiniz (✓).

3.Talk about music and the types of music. Use the information given in the box to give you some ideas.

3. Müzik ve müzik türleri hakkında konuşun. Size fikir vermek için kutuda verilen bilgileri kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı 

4.Read and complete the conversation with the words below.

4. Aşağıdaki konuşmayı okuyun ve sözcüklerle tamamlayın.

5.Listen and check your answers. Then practice the conversation.

5. Cevaplarınızı dinleyin ve kontrol edin. Sonra konuşma pratiği yapın.

6.Listen to the rest of the conversation and answer the questions below.

6. Görüşmenin geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

7.Group Work: Work in groups of six. Complete the table with the most popular ones in your group. Then share findings with your classmates.

7. Grup Çalışması: Altı kişilik gruplar halinde çalışın. Tabloyu grubunuzdaki en popüler olanlarla tamamlayın. Ardından bulguları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı 

8.Listen to the song and complete the blanks with the words in the box.

8.Şarkıyı dinleyin ve kutudaki sözcüklerle boşlukları tamamlayın.

9.Listen again and sing along..

9.Tekrar dinleyin ve birlikte söyleyin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı 

1. Do you have any friends from other countries? If so, how do you contact them?

1.Başka ülkelerden arkadaşın var mı? Öyleyse, onlarla nasıl iletişime geçeceksiniz?

2. Look at the title and the photos below and guess where they are from and what the text is about. Then scan the text and check your guesses.

2. Aşağıdaki başlığa ve fotoğraflara bakın ve nereden geldiklerini ve metnin ne hakkında olduğunu tahmin edin. Ardından metni tarayın ve tahminlerinizi kontrol edin.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı 

3.Look at the highlighted words in the text and do the puzzle.

3. Metinde vurgulanan kelimelere bakın ve bulmacayı yapın.

4.Read the text and answer the questions.

4.Metni oku ve soruları yanıtla.

5.What are the similarities and differences when you compare yourself with Devans or Hailey? Write two similar and two different things. Then share them with the class.

5.Kendinizi Devans veya Hailey ile karşılaştırdığınızda benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? İki benzer ve iki farklı şey yazın. Sonra bunları sınıfla paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı 

1.What do you usually do with your family? How often do you do those things? What do you like/dislike doing most with them? Share your ideas with your friends.

1.Ailenle genellikle ne yaparsın? Bunları ne sıklıkla yaparsınız? Onlarla en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız / sevmezsiniz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

2. What do you think of the teenagers in your country? Write the letters of the appropriate statements below in the related boxes. You can write more than one letter.

2.Ülkenizdeki gençler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki uygun ifadelerin harflerini ilgili kutulara yazın. Birden fazla harf yazabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı 

3.What do the people below think of teenagers? Listen and put a tick (✔) or a cross (✘).

3.Aşağıdaki insanlar gençler hakkında ne düşünüyor? Dinleyin ve bir onay işareti (✔) veya bir çarpı (✘) koyun.

4.Make a short presentation about yourself in the class. Use the phrases below to help you.

4.Sınıfta kendinizle ilgili kısa bir sunum yapın. Size yardımcı olması için aşağıdaki cümleleri kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

1.Write a short paragraph about a music band and state the characteristics of the band.

1. Bir müzik grubu hakkında kısa bir paragraf yazın ve grubun özelliklerini belirtin.

2.Make a short presentation of the music band that you have chosen. You may show some photos, album covers and/or short performances to make your presentation interesting.

2. Seçtiğiniz müzik grubunun kısa bir sunumunu yapın. Sunumunuzu ilginç kılmak için bazı fotoğraflar, albüm kapakları ve / veya kısa performanslar gösterebilirsiniz.

 

8.SINIF MEB ve TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.