İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 37-48 CEVAPLARI 

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 37-48 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 37-48 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 142 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 3.Ünite Movies cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite  Movies Sayfa 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı (2020-2021)

1. Match the following movie posters with the correct movie types.

1. Aşağıdaki film afişlerini doğru film türleriyle eşleştirin.

2. Work in pairs. Study the table, then make a dialogue as in the example.

2. İkili çalışın. Tabloyu inceleyin, ardından örnekteki gibi bir diyalog yapın.

3. Circle the correct option for each movie.

3.Her film için doğru seçeneği daire içine alın.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı (2020-2021)

4. Listen to Eric and Kathy talking about movies. Number the following sentences in the order you hear.

4. Eric ve Kathy’nin filmler hakkında konuşmalarını dinleyin. Aşağıdaki cümleleri duyduğunuz sırayla numaralandırın.

5. Listen to the dialogue again and complete the table.

5. Diyaloğu tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

6. Lookat Doreen’s to-do list. Ask and answer questions as in the example.

6. Doreen’in yapılacaklar listesine bakın. Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın.

7.a. Look at the highlighted sentences in the sentences in the dialogue and write them under the correct headings.

7.a. Diyalogdaki cümlelerde vurgulanan cümlelere bakın ve bunları doğru başlıklar altına yazın.

b. Write a similar dialogue as in exercise 7a using the expressions in the table. Then, act it out.

b. Tablodaki ifadeleri kullanarak egzersiz 7a’daki gibi benzer bir diyalog yazın. Sonra harekete geç.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı (2020-2021)

1.Do the questionnaire about movie watching habits and check your results.

1. Film izleme alışkanlıkları hakkında anket yapın ve sonuçlarınızı kontrol edin.

2. Match the following sentences with the movies. Then, read the blogs and check.

2. Aşağıdaki cümleleri filmlerle eşleştirin. Ardından blogları okuyun ve kontrol edin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı (2020-2021)

3. Read the blogs and answer the questions.

3. Blogları okuyun ve soruları cevaplayın.

4. Look at the highlighted words and phrases in the text. Then, match them with their meanings.

4. Metinde vurgulanan kelimelere ve ifadelere bakın. Sonra onları anlamlarıyla eşleştirin.

5. Which of these movies in the blogs is your favourite? Why? Make sentences using the table.

5. Bloglardaki bu filmlerden hangisi sizin favoriniz? Neden? Tabloyu kullanarak cümleler kurun.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı (2020-2021)

6. Write your opinion about a movie on a blog using the cues.

6. İpuçlarını kullanarak bir blogdaki bir film hakkındaki fikirlerinizi yazın.

Comments
In my opinion, show of the movie date waslate. I have been waiting for a long time, I couldn’t go to cinema. Anyway I had gone. There was not so much 3D effect. Actually it was magnicifaut movie for me despite Harry Potter series ending. In my opinion Severus Snape might not die whatever Harry have been waiting for many years ıf you ask me novel or movie? Always I say novel. There was some mistakes in movie. Eyes was same of Harry and his mother in novel whatever Harry’s eyes is blue and mother’s eyes is black in movie. There was also confused events in movie. For example Neville Longbottom was very in passive position, but he is like star in last movie. Harry Potter’s character is played by Daniel Radciliffe all movie series. In the sametime Emma Watson has played in “Ballet Shoes” also Rubert Grint has played in video clip of the song. David Yates is awarded best director award after.

Yorumlar
Bana göre film tarihinin şovu gecikti. Uzun zamandır bekliyordum, sinemaya gidemedim. Neyse gitmiştim. Çok fazla 3D efekti yoktu. Aslında Harry Potter serisinin bitmesine rağmen benim için muhteşem bir filmdi. Bana göre Severus Snape, Harry’nin yıllardır beklediği her neyse, bana roman veya film sorarsanız , Her zaman roman derim. Filmde bazı hatalar vardı. Romanda gözler Harry ve annesiyle aynıydı, Harry’nin gözleri mavi ve annenin gözleri filmde siyah. Filmde de karışık olaylar yaşandı. Örneğin Neville Longbottom çok pasif bir konumdaydı, ancak son filmdeki yıldız gibi. Harry Potter’ın karakteri, tüm film serilerinde Daniel Radciliffe tarafından canlandırılmıştır. Aynı zamanda Emma Watson “Bale Ayakkabıları” nda oynadı ve Rubert Grint de şarkının video klibinde oynadı. David Yates, sonrasında en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı (2020-2021)

WISE UP

Do you know the differences between the two biggest film ,ndustries? Let’s have a look at them. 

En büyük iki film endüstrisi arasındaki farkları biliyor musunuz? Onlara bir bakalım.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı (2020-2021)

1. Label the photos with the correct free time activities below. Four activities are extra.

1. Fotoğrafları aşağıdaki doğru boş zaman aktiviteleriyle etiketleyin. Dört aktivite ekstra.

2. Complete the sentences with the suitable free time activities in the photos above.

2. Yukarıdaki fotoğraflardaki uygun serbest zaman aktiviteleri ile cümleleri tamamlayınız.

3. Give your ideas about the activities in exercise 1 as in the example.

3. Örnekte olduğu gibi 1. alıştırmadaki aktiviteler hakkında fikirlerinizi verin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı (2020-2021)

4. Look at the caricatures and hobbies of the celebraties. Make a similar dialogue a in the example.

4. Kutlamaların karikatürlerine ve hobilerine bakın. Örnekte benzer bir diyalog oluşturun.

5.Listen to DJ Chatty on radio Sunshine and fill in the table.

5. Sunshine radyosunda DJ Chatty’yi dinleyin ve tabloyu doldurun.

6. Listen to the radio programme again and write true (T) or false (F).

6. Radyo programını tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

7. a. Work in pairs and find what Nathan and Jin like doing in their free time.

b.Make a similar dialogue with your partner. 

7. a. Çiftler halinde çalışın ve Nathan ve Jin’in boş zamanlarında neler yapmayı sevdiklerini bulun.

b. Partnerinizle benzer bir diyalog kurun.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı (2020-2021)

1. Read the quotes below. Which one is your favourite? How do you say it in your own language?

1. Aşağıdaki alıntıları okuyun. Senin favorin hangisi? Bunu kendi dilinizde nasıl söylersiniz?

2. Look at the words in bold and choose the correct option.

2. Kalın yazılmış kelimelere bakın ve doğru seçeneği seçin.

3. Read the text and choose why Coach Peary decides to help Eddie.

3. Metni okuyun ve Koç Peary’nin Eddie’ye neden yardım etmeye karar verdiğini seçin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı (2020-2021)

4. Read the text again and tick yes or no.

4. Metni tekrar okuyun ve evet veya hayır’ı işaretleyin.

5. Read the text again and choose the correct option.

5. Metni tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı (2020-2021)

6. Read and complete the text message with the given verbs.

6. Verilen fiillerle metin mesajını okuyun ve tamamlayın.

7. Now, write a text message to Invite your friend for a movie. Use exercise 6 as a model.

7. Şimdi, arkadaşınızı bir filme davet etmek için bir metin mesajı yazın. 6. alıştırmayı model olarak kullanın.

Play “Hobbies Taboo” game. 

“Hobiler Tabu” oyunu oynayın.

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS ve ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir