İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI KONU ANLATIMI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE CEVABI

9.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 97-108 CEVAPLARI 

Bu yazımızda 2020-2021 9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı MEB Yayınları 8.Ünite Sayfa 97-108 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 142 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır. Bu yazımızda 8.Ünite cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

9.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayıncılık 2020-2021 ;

cevaplarını sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.Sınıf  MEB Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 8.Ünite  Sayfa 97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108 Cevapları

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

LISTENING ve SPEAKING

1.a.Match the phrases with the pictures.

1.a.İfadeleri fotoğraflarla eşleştirin.

b.Ask and answer as in the example.

b.Örnekteki gibi sor ve cevapla.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı 

2.Tick the things you do when you have the flu.

2. Grip olduğunuzda yaptığınız şeyleri işaretleyin.

3.Listen to the dialogue between the doctor and Anita. Who says these sentences? Write “D” for the doctor and “A” for Anita.

3. Doktor ve Anita arasındaki diyaloğu dinleyin. Bu cümleleri kim söylüyor? Doktor için “D” ve Anita için “A” yazın.

4.Look at the sentences below and listen to the dialogue again. Which of them are the doctor’s advice for A.

4. Aşağıdaki cümlelere bakın ve diyaloğu tekrar dinleyin. Bunlardan hangisi doktorun A.

5.Look at the problems and advice boxes below. Fill in the dialogues using the phrases from the boxes. Make necessary changes as in the example.

5. Aşağıdaki sorunlara ve tavsiye kutularına bakın. Kutulardaki ifadeleri kullanarak diyalogları doldurun. Örnekteki gibi gerekli değişiklikleri yapın.

6.Work in pairs. Prepare a dialogue as in exercise 5 and act it out. Use the problems in exercise 1.

6. Çiftler halinde çalışın. 5. alıştırmada olduğu gibi bir diyalog hazırlayın ve canlandırın. Problemleri egzersiz 1’de kullanın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı 

READING and WRITING

1.Brainstorm the health problems of teenagers.

1. Gençlerin sağlık sorunlarını beyin fırtınası yapın.

2.Answer the following questions.

2. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

3.Read the column in “Teen World” magazine. What is it mainly about? choose the correct option.

3. “Teen World” dergisindeki sütunu okuyun. Esas olarak ne hakkında? Doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı 

4.Read the letters again and write who says these sentences, Alison or Will.

4. Mektupları tekrar okuyun ve bu cümleleri kimin söylediğini yazın, Alison veya Will.

5.Read Teen World’s advice and write what Alison and Will should / shouldn’t do.

5. Teen World’ün tavsiyelerini okuyun ve Alison ve Will’in ne yapması / yapmaması gerektiğini yazın.

6.Complete the sentences with the highlighted words in the health column.

6. Cümleleri sağlık sütununda vurgulanan kelimelerle tamamlayın.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı 

1.Read the questions and choose the correct options.

1. Soruları okuyun ve doğru seçenekleri seçin.

2.Read the leaflet. What should you do after you’ve prepared your firsr aid kit?

2. Broşürü okuyun. İlk yardım çantanızı hazırladıktan sonra ne yapmalısınız?

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı 

LISTENING and SPEAKING

1.Match the phone numbers of the emergency services in Turkey with the photos.

1. Türkiye’deki acil servislerin telefon numaralarını fotoğraflarla eşleştirin.

2.Search the Net for the emergency service numbers in the UK, the USA and EU countries.

2. İngiltere, ABD ve AB ülkelerindeki acil servis numaralarını Net’te arayın.

3.Do the quiz below and see how much you know about emergency situations.

3. Aşağıdaki testi yapın ve acil durumlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu görün..

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı 

4.Check your results with your classmates. Who is the emergency freak in your class?

4. Sonuçlarınızı sınıf arkadaşlarınızla kontrol edin. Sınıfınızdaki acil durum manyağı kim?

5.Match the emergency situations with the appropriate help.

5. Acil durumları uygun yardımla eşleştirin.

6.Listen to the telephone conversations between the callers and emergency call operators. Choose the correct picture for each dialogue.

6. Arayanlar ve acil durum çağrı operatörleri arasındaki telefon görüşmelerini dinleyin. Her diyalog için doğru resmi seçin.

7.Listen to the dialogues again. Who says these sentences? Write “C” for the caller and “O” for the operator.

7. Diyalogları tekrar dinleyin. Bu cümleleri kim söylüyor? Arayan için “C” ve operatör için “O” yazın.

8.a.Work in pairs. Put the sentences in the correct order to make a dialogue.

8. a. İkili çalışın. Diyalog kurmak için cümleleri doğru sıraya koyun.

b.Act it out.

b. Dışarıda bırakın..

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı 

1.Here are some club rules in Edgewood High School. Match the clubs with their rules.

1. İşte Edgewood Lisesi’ndeki bazı kulüp kuralları. Kulüpleri kurallarına göre eşleştirin.

2.Look at the pool rules of the swimming club in Edgewood High School. Make sentences as in the example.

2. Edgewood Lisesi’ndeki yüzme kulübünün havuz kurallarına bakın. Örnekteki gibi cümleler kurunuz.

3.a.Look at the equipment and match them with the suitable clubs in Edgewood High School.

3.a. Ekipmana bakın ve bunları Edgewood Lisesi’ndeki uygun kulüplerle eşleştirin.

b.Work in pairs. Make a dialogue using the equipment given for the clubs as in the example.

b. Çiftler halinde çalışın. Kulüpler için verilen ekipmanı örnekteki gibi kullanarak bir diyalog kurun.

4.Answer the questions.

4. Soruları cevaplayın..

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı 

5.The Fire Busters Club in Edgewood School prepared a leaflet about fire safety. Read the leaflet quickly and choose the best title.

5. Edgewood Okulundaki Yangın Busters Kulübü, yangın güvenliği hakkında bir broşür hazırladı. Broşürü hızlıca okuyun ve en iyi başlığı seçin.

6.Read the fire safety leaflet and complete the sentences with the highlighted phrases.

6.Read the fire safety leaflet and complete the sentences with the highlighted phrases.

7. Read the leaflet again and choose the right options.

7. Read the leaflet again and choose the right options.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı 

8.Prepare a poster about safety and health at school / home/ work. Choose one of the following topics Add more if you want.

8. Okulda / evde / işte güvenlik ve sağlık hakkında bir poster hazırlayın. Aşağıdaki konulardan birini seçin İsterseniz daha fazlasını ekleyin.

9.Work in groups. Search the Net for public service announcements (PSAs) about safety / health and prepare your own PSA video. Follow the steps below to quide you.

9. Gruplar halinde çalışın. Güvenlik / sağlıkla ilgili kamu hizmeti duyurularını (PSA’lar) için Net’te arayın ve kendi PSA videonuzu hazırlayın. Size teklif vermek için aşağıdaki adımları izleyin..

 

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.